Harju maakonnaplaneering “Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine”

Riigihalduse minister kehtestas 13.02.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/41 Harju maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine”. 

Planeeringu eesmärk on luua alus uue rahvusvahelise ühenduse projekteerimiseks Balti riikide ja Euroopa raudteevõrgu vahel, mille rööpmelaius (1435 mm) vastab Euroopa standardile. Rail Baltic raudtee rajamisega kaasneb inimeste ja kaupade parem liikumisvõimalus ning transpordist tingitud õhusaaste vähenemine. Planeeringuga on leitud sobivaim asukoht elektrifitseeritud Rail Baltic raudtee trassi koridorile haldusreformi eelses Harju maakonnas, alates Muuga sadama piirkonnast kuni Rapla maakonna piirini. Minister kehtestas lisaks 13.02.2018 Pärnu maakonna osas ja 14.02.2018 Rapla maakonna osas maakonnaplaneeringu raudtee trassi koridori asukoha määramiseks. Lätis ja Leedus on Rail Balticu raudtee trassi koridori asukoht samuti välja valitud. Rail Balticu rajamine on seotud suure avaliku huviga.

Riigikohtu 19.05.2020 otsusega kohtuasjas nr 3-18-529 on riigihalduse ministri 13.02.2018. a käskkiri nr 1.1-4/40 Pärnu maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine” kehtestamine tühistatud trassilõikude 3A, 4A ja 4H osas. 

Maakonnaplaneeringu materjalid:

Seletuskiri

Joonised:

Planeeringulahendus (pdf) (koondkaart kolmes maakonnas, muudetud Riigikohtu otsuse alusel)

Planeeringulahendus Harju maakonnas (pdf) 

Planeeringulahendus Saku valla osas (pdf)

Planeeringulahendus Kiili valla osas (pdf)

Planeeringulahendus Rae valla osas (pdf)

Planeeringulahendus Jõelähtme valla osas (pdf)

Planeeringulahendus Maardu linna osas (pdf)

Planeeringulahendus Tallinna linna osas (pdf)

Jooniste vektorandmed on võimalik alla laadida Planeeringute andmekogu (PLANK) vahelehelt “Failid”

Maakonnaplaneeringu lisad:

Lisa 1. Rail Baltic 1435 mm Harju, Rapla ja Pärnu maakonnaplaneeringute võrreldavate trassikoridoride võrdlustulemused

Lisa 2. Ülevaatlik skeemkaart tööprotsessi jooksul visandatud trassi koridori alternatiividest ja võrreldud alternatiividest (esitatud planeeringu seletuskirjas)

Lisa 3. Lühiülevaade trassi koridori alternatiivide võrdlemise protsessist Põhja-Raplamaal ja Harjumaal (esitatud planeeringu seletuskirjas)

Lisa 4. Rail Balticu Harjumaa ja Põhja-Raplamaa kahe trassialternatiivi täpsem analüüs

Keskkonnamõju strateegiline hindamine:

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande heakskiitmise otsus

Aruande Lisa I Võrdlustulemuste etapp

Aruande Lisa II MP täpsusastmes hindamise etapp

Aruande Lisa III Eelprojekti täpsusastmes hindamise etapp

Aruande Lisa IV Natura hindamine

Aruande Lisa V Müra ja vibratsiooni hindamine

Aruande Lisa VI Uuringud

Aruande Lisa VI-1 Asustusstruktuuri uuring

Aruande Lisa VI-2 Kultuuripärandi uuring

Aruande Lisa VI-3 Arheoloogiaväärtuste uuring

Aruande Lisa VI-4 Loodusväärtuste uuring

Aruande Lisa VI-5 Rail Baltic raudtee ja selle rajamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Silje, Mõtuse, Kõveri ja Nepste metsise püsielupaikadele

Aruande Lisa VII Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm

Aruande Lisa VIII Protseduurilised lisad

 

Skip to content