Harju maakonnaplaneering 2030+

https://rahm.maps.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?webmap=1587ed92a87641fb8a3569793bc0ddf9Harju maakonnaplaneering 2030+ on kehtestatud riigihalduse ministri 09.04.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/78.

Maakonnaplaneeringu koostamise eesmärgiks on Harju maakonna ruumilise arengu põhimõtete, kohalike vajaduste ja huvide tasakaalustamine. Maakonnaplaneering on aluseks üldplaneeringute koostamisel.

Harju maakonnaplaneering hõlmab haldusreformi eelset Harju maakonna territooriumit.

Vaata planeeringut planeeringute andmekogust (PLANK) : planeeringud.ee

Maakonnaplaneeringu materjalid:

Seletuskiri

Joonised:

Asustuse suunamine (pdf) 

Tehnilised võrgustikud (pdf)

Ruumilised väärtused (pdf)

Jooniste vektorandmed on võimalik alla laadida Planeeringute andmekogu (PLANK) vahelehelt “Failid” 

Harju maakonnaplaneeringu 2030+ interaktiivne veebikaart.

Maakonnaplaneeringu lisad:

Lisa 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Lisa 1.1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm

Lisa 1.2. Liiklusest tingitud müra normtasemed hoonestatud või hoonestamata aladel (LpA,eq,T, dB päeval/öösel) (esitatud KSH aruandes)

Lisa 1.3. Harju maakonna Natura alade kirjeldused (esitatud KSH aruandes)

Lisa 2. Harju maakonnaplaneering 2030+ lähteseisukohad

Lisa 3. Ruumilise arengu analüüs

Lisa 4. Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering “Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused”

Seletuskiri

Joonis Roheline võrgustik

Joonis Väärtuslikud maastikud

Lisa Harjumaa kaitstavad looduse üksikobjektid ja kaitsevööndid

Lisa 5. Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering “Harjumaa kergliiklusteed”

Seletuskiri

Põhijoonis

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Aruande lisa 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm

Aruande lisa 2. Mõju Natura 2000 võrgustikule

Aruande lisa 3. Mõju looduskaitseseaduse alusel kaitstavatele objektidele: püsielupaigad, kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad objektid, kaitsealad, kaitstavad looduse üksikobjektid

Aruande lisa 4. Mõju looduskaitseseaduse alusel kaitstavatele objektidele. Hoiualad ja kaitsealused liigid

Lisa 6. Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 12,0-44,0″

Lisa 7. Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine”

Lisa 8. Muudatused elektrivõrgus vastavalt Elektrilevi OÜ ja Elering AS tegevuskavadele

Lisa 9. Maakonnaplaneeringu elluviimise tegevuskava

Uuringud ja analüüsid:

Rohelise võrgustiku metoodika (2002)

Väärtuslike maastike määratlemise metoodika (2001)

 

Skip to content