Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 12,0-44,0″

Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering “Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 12,0-44,0” on kehtestatud Harju maavanema 14.11.2014 korraldusega nr 1-1/2133-k.

Harju maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu algatamise eesmärk on määrata riigi põhimaantee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla maantee trassi koridori asukoht. Põhimaantee uue trassi koridori asukoha valiku vajaduse tingivad olemasolevad liiklusolud ja transpordiühendus.

Maakonnaplaneering on koostatud enne haldusreformi. Põhimaantee trassi koridor läbib Tallinna ja Saue linna ning Saue, Saku ja Kernu valda. Paralleelselt Harju maakonnaplaneeringu koostamisega koostati teemaplaneeringud Rapla ja Pärnu maakonnas.

Teemaplaneeringu materjalid:

Seletuskiri

Joonised:

Planeerimisettepanek (pdf) 

Kernu vald (pdf)

Saue vald (pdf)

Saku vald (pdf)

Saue linn (pdf)

Tallinna linn (pdf)

Jooniste vektorandmed on võimalik alla laadida Planeeringute andmekogu (PLANK) vahelehelt “Failid”

Teemaplaneeringu lisad:

Lisa 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne/tulemuslikkuse analüüs

            Aruande lisa 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm

            Aruande lisa 2. Trassivariantide võrdlemise eesmärk ja põhimõtted

            Aruande lisa 3. Trassivariantide koondskeem

            Aruande lisa 4. Trassivariantide detailsemad joonised

                         1A,2A,3A / 1B,2B,3B 1C

                         4A / 4B

                         5A / 5B / 5C / 5D

                         6A / 6B / 6C

                         7A / 7B

            Aruande lisa 5. Trassivariantide detailsem võrdlus

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande heakskiitmine

Uuringud ja analüüsid:

Liiklusohutuse uuringud

Liiklusuuringud

Maantee ja sellel olevate rajatiste seisukorra hindamine

Tasuvusarvutused ja finantsanalüüs

Korraldused:

Algatamise korraldus

Vastuvõtmise korraldus

Vastuvõtmise korraldus Kernu valla lõigus

Vastuvõtmise korraldus Kernu ümbersõidu kilomeetrite 37-39 osas 

Dokumendid:

Kooskõlastuste koondtabel

Skip to content