Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine”

Teemaplaneering “Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine” on kehtestatud Harju maavanema 02.08.2016 korraldusega nr 1939-k.

Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliin on osa kogu Eestit katvast 330 kV elektrivõrgust ning on esimene etapp Eesti ja Läti vahelisest uuest 330 kV pingega elektriülekandeliinist. Planeeritav elektriliin on vajalik üleriikliku varustuskindluse suurendamiseks ning ülekandekadude vähendamiseks, mis tagab tarbijatele parema elektriühenduse. Kaugemas tulevikus on liin vajalik energiaturu arendamiseks Balti riikide ja Kesk-Euroopa ning Skandinaavia vahel. Harjumaal läbib trassikoridor haldusreformi eelseid Harku, Saue, Kernu ja Nissi valdu ning selle pikkus on 57,3 km (Eestis kokku 173,1 km).

Teemaplaneeringuga on määratud 330/110 kV õhuliini trassikoridori asukoht ning reserveeritud selle rajamiseks vajalik maa. Sobivaim trassikoridori asukoht selgitati välja avaliku planeerimisprotsessi ning erinevate teemaplaneeringu osapoolte koostöö ja kaasamise tulemusena. Teemaplaneering on aluseks õhuliini projekteerimisele Harjumaal.

Teemaplaneeringu materjalid:

Seletuskiri

Joonised:

Põhijoonis (pdf)

Planeeringulahendus Saue vallas (pdf)

Planeeringulahendus Harku vallas (pdf)

Planeeringulahendus Kernu vallas (pdf)

Planeeringulahendus Nissi vallas (pdf)

Jooniste vektorandmed on võimalik alla laadida Planeeringute andmekogu (PLANK) vahelehelt “Failid”

Teemaplaneeringu lisad:

Lisa 1. Eksperthinnang trassile jäävate õhuliinide seisukorrale

Lisa 2. Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV õhuliin versus kaabelliin

Lisa 3. Alternatiivsete trassikoridoride võrdlustabelid

Lisa 4. Elektriliini alternatiivide ehituskulude analüüs

Lisa 5.1. Maanteega paralleelselt ja lõikuvalt kavandatavad kõrgepingeliinid kitsastes oludes

Lisa 5.2. Kitsaste olude joonised

Keskkonnamõju strateegiline hindamine:

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Aruande lisa 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm

Aruande lisa 2. Märgistamist vajavad liini lõigud Harju-, Lääne- ja Pärnumaal

Aruande lisa 3. Müra mõõtmise aruanne

Aruande lisa 4. Avalikustamise materjalid

Aruande lisa 5. Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV kõrgepinge õhuliini linnustiku seirekava ja märgistamisvajaduse hindamine

Skip to content