Tartumaa maakonnaplaneering 2030+

Riigihalduse ministri 27.02.2019 käskkirjaga nr 1.1-4/29 kehtestati Tartumaa maakonnaplaneering 2030+ Tartu maakonnas Nõo, Kambja, Kastre, Luunja valdades, Tartu linnas, Tartu valla ja Peipsiääre valla osadel ning Põlva maakonnas Räpina valla osal.

Maakonnaplaneering algatati Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldusega nr 337 ning maakonnaplaneeringu peamiseks eesmärgiks oli maakonna ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine, tasakaalustades seejuures riiklikud ja kohalikud huvid.

Maakonnaplaneeringus on arvesse võetud üleriigilises planeeringus Eesti 2030+ sätestatu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande tulemused ning kujundatud põhimõtted asustuse arengu suunamisel, taristu ja liikuvuse kavandamisel, põllumajandusmaa, rohelise võrgustiku ja maastikuväärtuste hoidmisel. Planeeringu elluviimisega kaasneb asustuse senisest jätkusuutlikum ruumistruktuur, teenuskohtade kohasem paiknemine ning ruumiliste väärtuste hoid.

Kehtestatud maakonnaplaneering on aluseks kohalike omavalitsuste üldplaneeringute koostamisele ning nende ajaline perspektiiv on sarnaselt üleriigilisele planeeringule 2030+.

Tartu Linnavolikogu 07.10.2021 otsusega nr 373 kehtestatud Tartu linna üldplaneeringus 2040+ tehtud ettepaneku alusel on Tartu maakonnaplaneeringut muudetud tiheasumite osas.

Vaata planeeringut planeeringute andmekogust (PLANK) : planeeringud.ee

Maakonnaplaneeringu materjalid:

Seletuskiri

Joonised:

Põhijoonis (pdf)

Toimepiirkonnad, teenuskeskused ja asustuse arengualad (pdf)

Jooniste vektorandmed on võimalik alla laadida Planeeringute andmekogu (PLANK) vahelehelt “Failid” 

Tartumaa maakonnaplaneeringu 2030+ interaktiivne veebikaart on kättesaadav SIIT.

 

Maakonnaplaneeringu lisad: 

Lisa 1. Menetlusdokumendid (asutuse siseseks kasutamiseks, sest planeeringu menetlusdokumendid sisaldavad eraelulisi andmeid ega kuulu avaldamisele veebilehel)

Lisa 2. Uuring “Asustuse arengu suunamine ja toimepiirkondade määramine”

Lisa 3. Uuring “Asustuse arengu suunamise ülesande lahendamise võimalused maakonnaplaneeringus”

Lisa 4. Uuring era- ja avalike teenuste ruumilise paiknemise ja kättesaadavuse tagamisest ja teenuste käsitlemisest maakonnaplaneeringutes

Lisa 5. Tartumaa ruumilise arengu analüüs

Lisa 6. Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne koos lisadega

Lisa 7. Tartumaa maakonnaplaneeringu teemaplaneering “Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” 

Seletuskiri

Koondkaart

Lisa 8. Järvamaa, Jõgevamaa ja Tartumaa maakonnaplaneeringuid täpsustav teemaplaneering „Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa trassi asukoha täpsustamine km 92,0 – 183,0″

Lisa 9. Tartumaa maakonnaplaneeringu 2030+ elluviimise tegevuskava

 
Uuringud ja analüüsid:

Rohelise võrgustiku metoodika (2002)

Väärtuslike maastike määratlemise metoodika (2001)

 

Skip to content