Järvamaa, Jõgevamaa ja Tartumaa maakonnaplaneeringuid täpsustav teemaplaneering „Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa trassi asukoha täpsustamine km 92,0 – 183,0″

Tartu maavanem kehtestas 21.11.2012 korraldusega nr 686 Järvamaa, Jõgevamaa ja Tartumaa maakonnaplaneeringuid täpsustava teemaplaneeringu “Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa trassi asukoha täpsustamine km 92,0 – 183,0” Tartumaa osas.

Planeeringuga määratakse Tartu maakonna territooriumil Tallinna–Tartu maantee I klassi maantee nõuetega vastavusse viimiseks tarvilik maksimaalne maa-ala kilomeetritel 154,1 – 183. Planeeringu koostamisel on arvestatud planeeringuala majandusliku, sotsiaalse, kultuurilise ja looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi ning kaasaegseid tee-ehituslikke ja liikluskorralduslikke nõudeid. Keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus on valitud välja tee paiknemisala ning määratud sellel projekteerimiseks vajalikud leevendavad meetmed. Asukoht on valitud nii, et see tehnilis-majanduslikke nõudeid arvestades häiriks võimalikult vähe majapidamisi, olemasolevat ja kavandatud ruumilist keskkonda ning looduskaitselisi eesmärke.

Teemaplaneeringu elluviimisel luuakse eeldused Põhja- ja Lõuna-Eesti aegruumilise vahemaa vähenemiseks nii riigisisesele kui rahvusvahelisele liiklemisele ning teetrassi liiklusohutuse tõusule.

 

Teemaplaneeringu materjalid:

Seletuskiri

Joonised:

Koondjoonis (pdf)

Mäeküla- Käsukonna (pdf)

Imavere- Adavere (pdf) 

Adavere- Pikknurme (pdf) 

Pikknurme- Kärevere (pdf)

Kärevere- Tähtvere vald (pdf)

Paia ristmik (pdf)

Jooniste vektorandmed on võimalik alla laadida Planeeringute andmekogu (PLANK) vahelehelt “Failid”

 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise materjalid:

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande heakskiit

Skip to content