Rapla maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 44,0-92,0″

Rapla maavanem algatas oma 07.05.2009 korraldusega nr 313 Raplamaa maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu “Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi täpsustamine km 44,0-92,0” koostamise ning selle keskkonnamõju strateegiline hindamise. Teemaplaneeringu algatamise ettepaneku esitas Maanteeamet.

Planeeringu eesmärgiks on Tallinn-Pärnu-Ikla põhimaantee olemasoleva trassi vastavusse viimine I klassi maanteele esitatavatele nõuetele Rapla maakonnas km 44,0 – 92,0 tagamaks planeerimisseaduse § 7 lg 3 p 10; § 7 lg 6 ja § 291 ning teeseaduse § 17 lg 1 kohase aluse loomise maantee projektide koostamiseks. Olemasoleva trassi vastavusse viimine I klassi maanteele esitatavatele nõuetele parandab liiklusohutuse tingimusi maanteel ning tagab sujuva ja usaldusväärse ühenduse erinevate sihtpunktide vahel nii rahvusvahelisel kui siseriiklikul tasandil.

Teemaplaneeringuga määratakse põhimaantee trassi koridor ning üldised maakasutus- ja ehitustingimused maantee trassi koridoris, tee ja tee kaitsevööndi alas, liiklussõlmedes ja teistel planeeringu elluviimiseks vajalikel aladel. Pärast teemaplaneeringute kehtestamist kantakse trassi asukoht varem kehtestatud üldplaneeringutesse, samuti on teemaplaneeringud aluseks valla ja linna üldplaneeringute, detailplaneeringute ja tee-ehitusprojekti koostamisele.

Teemaplaneeringu koostamisel on arvestatud riigi ja kohalike omavalitsuste ruumilise arengu vajadusi ning trassi asukoha valikul lähtutud majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalistest suundumustest ja vajadustest.

Teemaplaneeringu on kehtestanud Rapla maavanem 23.05.2016 korraldusega nr 1-1/16/348

 

Teemaplaneeringu materjalid:

Seletuskiri

Joonised:

Planeerimisettepanek (pdf)

Märjamaa vald (pdf)

Vigala vald (pdf)

Jooniste vektorandmed on võimalik alla laadida Planeeringute andmekogu (PLANK) vahelehelt “Failid”

 

Teemaplaneeringu lisad:

Lisa 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

            Aruande lisa 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm

            Aruande lisa 2. Trassivariantide võrdlemise eesmärk ja põhimõtted

            Aruande lisa 3. Trassivariantide koondskeem

            Aruande lisa 4. Trassivariantide detailsemad joonised

            Aruande lisa 5. Trassivariantide detailsem võrdlus

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande heakskiitmine

Kooskõlastuste tabel

 

Uuringud ja analüüsid:

Liiklusohutuse uuringud

Liiklusuuringud

Maantee ja sellel olevate rajatiste seisukorra hindamine

Tasuvusarvutused ja finantsanalüüs

 

Skip to content