Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneering “Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine”

Teemaplaneeringu peamiseks eesmärgiks on paremate eelduste loomine Lääne maakonna sotsiaalmajanduslikuks arenguks läbi kiire, kaasaegse ja keskkonnasäästliku rongiliikluse.

Teemaplaneeringu alaks on Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudtee toimimiseks vajalik maa-ala Lääne-Nigula valla, Ridala valla ja Haapsalu linna territooriumil.

Raudteetrass kavandatakse rajada üherajalise raudteena koos vajalike jaamade, peatuskohtade ja juurdekuuluva toetava raudteetaristuga. Lääne maakonnas on planeeritava raudteetrassi pikkus umbes 49,5 kilomeetrit. Raudteetrass kavandatakse maksimaalses ulatuses olemasolevale raudteetammile selliselt, et see võimaldaks projektkiirust kuni 160 kilomeetrit tunnis. Raudteetrassi koridori määramisel on arvestatud elektriraudtee ruumivajadusega, kuid teemaplaneeringu alusel on võimalik rajada ka elektrifitseerimata raudtee või elektrifitseerida raudtee järgmises etapis.

Teemaplaneeringu alusel koostatakse raudtee ehitusprojekt, mille käigus selgub täpne raudtee lahendus. Näiteks otsustatakse ehitusprojekti koostamise käigus, kas teemaplaneeringus välja toodud õgvendusi on otstarbekas rajada või mitte. Ehitusprojektis pannakse paika peatuskohtade, ülesõitude ja ülekäikude, piirete, ja muu toetava infrastruktuuri täpne lahendus.

Haapsalu raudteejaama piirkonnas tuleb lahendada ajaloolise rongi- ja veeremikoosseisu paigaldamise ja eksponeerimisega seonduvad küsimused.

Pärast teemaplaneeringu kehtestamist kantakse raudteetrassi koridori asukoht ja teemaplaneeringuga kindlaks määratud tingimused Lääne-Nigula ja Ridala valla ning Haapsalu linna üldplaneeringusse.

Teemaplaneering koosneb seletuskirjast ja kuuest joonisest. Planeeringu koostamise käigus viidi läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine, kus on selgitatud ja hinnatud teemaplaneeringu elluviimisega kaasnevaid olulisi mõjusid loodusele ja keskkonnale ning pakutud võimalikke alternatiivseid lahendusi ja negatiivsete mõjude leevendamise meetmeid. 

Teemaplaneeringu koostaja ja koostamise korraldaja oli Lääne Maavalitsus. KSH läbiviimist juhtis Maves AS. Lääne maavanem kehtestas Lääne maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu “Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine” 13.10.2017 korraldusega nr 1-1/17/124.

Teemaplaneeringu materjalid:

Seletuskiri

Joonised:

Põhijoonis (pdf)

Ellamaa-Risti jaamavahe (pdf)

Risti-Palivere jaamavahe (pdf) 

Palivere-Taebla jaamavahe (pdf)

Taebla-Uuemõisa jaamavahe (pdf)

Haapsalu-Rohuküla jaamavahe (pdf)

Jooniste vektorandmed on võimalik alla laadida Planeeringute andmekogu (PLANK) vahelehelt “Failid”

 

Keskkonnamõju strateegiline hindamine:

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Aruande lisa 1. Alternatiivide kaalumine

Aruande lisa 2. Mürauuring ja vibratsiooni eksperthinnang

Aruande lisa 3. Eksperthinnang Riisipere-Haapsalu raudtee ehitamise mõjude kohta Mustjärve raba loodusala kaitse-eesmärkidele ja Annamõisa metsise püsielupaiga seisundile (ametkondlikuks kasutamiseks)

Aruande lisa 4. Kahepaiksete ja roomajate elupaigad planeeritaval Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassil

Aruande lisa 5. Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm

 

Kooskõlastuste koondtabel

 

Skip to content