Jõgeva maakonnaplaneering 2030+

Jõgeva maavanema 01.12.2017 korraldusega nr 1-1/2017/305 kehtestati Jõgeva maakonnaplaneering haldusreformi järgsel Jõgeva maakonna territooriumil.

Jõgeva maakonnaplaneering hõlmab haldusreformi eelset Jõgeva maakonna territooriumit ja on koostatud ajaperspektiiviga 2030+. Maakonnaplaneeringu koostamise eesmärk on maakonna ruumilise arengu kujundamine vastavalt üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+” koostamise ajal kokku lepitud visioonile ja arengusuundadele ning suunata planeerimistegevust kohalikul tasandil. Maakonnaplaneering on aluseks üldplaneeringute koostamisel.

Vaata planeeringut planeeringute andmekogust (PLANK) : planeeringud.ee

Maakonnaplaneeringu materjalid:

Seletuskiri

Joonised:

Põhijoonis(pdf) 

Ruumilised väärtused ja piirangud (pdf) 

Elukeskkonna väärtused (pdf) 

Majanduskeskkonna väärtused (pdf) 

Transport ja teed (pdf) 

Tehniline taristu (pdf) 

Jooniste vektorandmed on võimalik alla laadida Planeeringute andmekogu (PLANK) vahelehelt “Failid”

Maakonnaplaneeringu lisad:

Lisa 1. Jõgeva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

            Aruande lisa 1. Jõgeva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi lisa 1

Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi lisa 2

            Aruande lisa 2. Ülevaade väärtuslike maastike aladel paiknevatest maavara varudest ja kaitsealadest

            Aruande lisa 3. Jõgeva maakonnaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikustamise materjalid

Lisa 2. Jõgeva maakonna sotsiaalmajandusliku ja ruumilise arengu analüüs

            Lisa Teenuste kättesaadavuse joonis

Lisa 3. Maardlate kategooriateks jagamine

Lisa 4. Kaitseliidu lasketiiru asukoha valiku analüüs

            600 meetri lasketiiru võimalike asukohtade kriteeriumite andmed

            Joonised:

Piirangud 1

Piirangud 2

Lisa 5. Järvamaa, Jõgevamaa ja Tartumaa maakonnaplaneeringuid täpsustav teemaplaneering „Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa trassi asukoha täpsustamine km 92,0-183,0″

Lisa 6. Jõgeva maakonnaplaneeringu teemaplaneering “Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused”

            Seletuskiri

            Koondkaart

Lisa 7. Lähteseisukohad Jõgeva maakonnaplaneeringu koostamiseks

Lisa 8. Jõgeva maakonnaplaneeringu elluviimise tegevuskava

Uuringud ja analüüsid:

Magistritöö “Hajutatud energiatootmise potentsiaal Jõgevamaal

Roheline võrgustiku metoodika (2002)

Väärtuslike maastike määratlemise metoodika (2001)

Skip to content