Valga maakonnaplaneering 2030+

Valga maavanema 15.12.2017 korraldusega nr 1-1/17-417 (Lisa 1) kehtestati Valga maakonnaplaneering 2030+.

Maakonnaplaneering algatati Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldusega nr 337. Planeering koostati haldusreformieelse Valga maakonna territooriumi kohta ja selle peamisteks eesmärkideks on:

  1. toetada maakonna sellist ruumilist arengut, mis tagab tasakaalustatud ruumistruktuuri ning elukvaliteedi olukorras, kus maakonna rahvaarv väheneb;
  2. tasakaalustada riiklikke ja kohalikke huvisid, arvestades seejuures kohalike arenguvajaduste ja -võimalustega.

Kehtestatud maakonnaplaneering on aluseks kohalike omavalitsuste üldplaneeringute koostamisele ning selle ajaline perspektiiv on sarnaselt üleriigilisele planeeringule 2030+.

Valga maakonnaplaneeringu koostamise aluseks oli planeerimisseadus ja planeeringu lähteseisukohad, sealhulgas nii Siseministeeriumi koostatud kõikidele maakondadele ühtsed lähteseisukohad, kui ka nende alusel Valga Maavalitsuse koostatud maakondlikud lähteseisukohad. Planeeringu sisendiks olid olemasolevad arengukavad ja planeeringud, Rahandusministeeriumi (kuni 2015. aastani Siseministeerium) planeeringute osakonna koostatud/ tellitud juhendid, samuti erinevate huvigruppide poolt esitatud arenguvajadused. Maakonnaplaneering lähtub järgmistest üleriigilise planeeringuga „Eesti 2030+” kooskõlas olevatest eesmärkidest:

  1. tänaste toimepiirkondade funktsionaalsuse säilimine;
  2. ruumi mõistlik ettevalmistamine elukvaliteedi säilimiseks ja tõusuks rahvastiku kahanemise tingimustes;
  3. olemasolevale asustusstruktuurile toetuva mitmekesise ja valikuvõimalusi pakkuva    elu- ja majanduskeskkonna kujundamine;
  4. töökohtade, haridusasutuste ja mitmesuguste teenuste kättesaadavuse tagamine toimepiirkondadesisese ja omavahelise sidustamise kaudu;
  5. minimaalse avaliku teenuse tagamine toimepiirkondades ja äärealadel;
  6. asustuse säilimine ääremaadel ja eritingimustega piirkondades.

Valga maavanem algatas 16.09.2013 korraldusega nr 1-1/2013/347 Valga maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise, mille eesmärk oli arvestada keskkonnaalaseid, kultuurilisi, sotsiaalseid ja majanduslikke kaalutlusi maakonnaplaneeringu koostamisel. Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandes kirjeldati, selgitati ja hinnati maakonnaplaneeringu elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja peamisi meetmeid, tegevusi ja ülesandeid, arvestades maakonnaplaneeringu eesmärke ja käsitlevat territooriumi. Maakonnaplaneeringuga ei kavandatud tegevusi, millega kaasneks oluline piiriülene keskkonnamõju.

Valga maakonnaplaneeringu koostamise korraldas Valga Maavalitsus ja tihedas sisulises koostöös osalesid planeeringukonsultant Hendrikson & KO ning keskkonnamõju strateegilise hindamise koostaja Skepast&Puhkim AS, Valgamaa kohalikud omavalitsused ja riigiasutused, kelle valitsemisalas olevaid küsimusi planeering käsitleb, ning teised huvitatud isikud.

Vaata planeeringut planeeringute andmekogust (PLANK) : planeeringud.ee

Maakonnaplaneeringu materjalid:

Seletuskiri

Joonised:

Asustuse suunamine (pdf)   

Ruumilised väärtused (pdf) 

Jooniste vektorandmed on võimalik alla laadida Planeeringute andmekogu (PLANK) vahelehelt “Failid”

 

Maakonnaplaneeringu lisad:

Lisa 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Aruande lisa 1. KSH programm

Aruande lisa 2. KSH programmi heakskiitmine

Aruande lisa 3. Valga maakonnas asuvad maardlad

Aruande lisa 4. Valga maakonnas asuvad kaitsealad

Aruande lisa 5. Valga maakonnas asuvad hoiualad

Aruande lisa 6. Ametisutuste seisukohad KSH aruande eelnõu kohta

Aruande lisa 7. KSH aruande avalikustamise käigus laekunud kirjad ja vastuskirjad neile

Aruande lisa 8. KSH aruande avaliku arutelu protokoll

KSH aruande ja avaliku arutelu toimumise teated

Lisa 2. Ruumilise arengu analüüs

Lisa 3. Planeeringu lähteseisukohad

Lisa 4. Teemaplaneering “Asustust ja maakasutus suunavad keskkonnatingimused”

Seletuskiri

Valgamaa roheline võrgustik

Valgamaa väärtuslikud maastikud

Joonised:

Koondjoonis

Roheline võrgustik

Väärtuslikud maastikud

Lisa 5. Teemaplaneering “Ruumilise arengu põhimõtted ja suundumused Via Hanseatica mõjualal”

Lisa 6. Tegevuskava

 

Uuringud ja analüüsid:

1. Väärtuslike põllumaade määramise metoodika

2. Maamajandus ning riiklikud huvid

3. Analüüs “Valga maakonna sotsiaalne infrastruktuur”

4. Valga maakonna rohevõrgustik

Joonis Roheline võrgustik

5. Rohelise võrgustiku metoodika (2002)

6. Väärtuslike maastike määratlemise metoodika (2001)

Skip to content