Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneering „Harku–Lihula–Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine”

Pärnu maakonna planeeringut täpsustav teemaplaneering „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine” on kehtestatud Pärnu maavanema 15.07.2016  korraldusega nr 1-1/16/736.

Planeeritud 330/110 kV elektriliin on osa kogu Eesti katmiseks vajalikust 330 kV elektrivõrgust ning esimene etapp Eesti elektrimajanduse arengukava kohasest uuest 330 kV pingega elektriülekandeliinist. Teemaplaneeringuga luuakse Lääne-Eestis eeldused elektri varustuskindluse suurendamiseks ja ülekandekadude vähendamiseks ning see võimaldab  võrguga liituda uutel elektritootjatel. Teemaplaneering lähtub üleriigilises planeeringus Eesti 2030+ seatud eesmärkidest, mis näevad ette Eesti energiavarustuse võimaluste avardamise. Samaaegselt koostati 330/110 kV õhuliini trassiasukoha valiku teemaplaneeringud Harju ja Lääne maakonnas.

Planeeringu koostamisel on arvesse võetud ning tasakaalustatud riigi ja kohaliku omavalitsuse ruumilise arengu vajadused. Planeeringu elluviimisega kaasnevaid olulisi keskkonnamõjusid, võimalikke alternatiivseid lahendusi ning kavandatud negatiivsete mõjude leevendamise meetmed on hinnatud keskkonnamõju strateegilise hindamisekäigus. Sobivaim trassikoridori asukoht selgitati välja avaliku planeerimisprotsessi ning erinevate osapoolte koostöö ja kaasamise tulemusena.

Teemaplaneeringuga on määratud 330/110kV õhuliini trassikoridori asukoht ning reserveeritud selle rajamiseks vajalik maa Lääne maakonna piirist kuni Sindi alajaamani Koonga, Audru ja Sauga vallas. Tassikoridori laius on 100 m. Õhuliini ja mastide täpsed asukohad määratakse ehitusprojektiga. Trassikoridori pikkus Pärnu maakonnas on ca 57 km. Teemaplaneering on aluseks õhuliini projekteerimisel.

 

Teemaplaneeringu materjalid:

Seletuskiri

Joonised:

Põhijoonis (pdf)

Planeeringulahendus Koonga vallas (pdf)

Planeeringulahendus Audru vallas (pdf)

Planeeringulahendus Sauga vallas (pdf) 

Jooniste vektorandmed on võimalik alla laadida Planeeringute andmekogu (PLANK) vahelehelt “Failid”

KSH aruanne

 

Teemaplaneeringu lisad:

Lisa 1. Eksperthinnang trassile jäävate õhuliinide seisukorrale

Lisa 2. Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV õhuliin versus kaabelliin, eksperthinnang 

Lisa 3. Alternatiivsete trassikoridoride võrdlustabelid

Lisa 4. Elektriliini alternatiivide ehituskulude analüüs

Lisa 5. Maanteega paralleelselt ja lõikuvalt kavandatavad kõrgepingeliinid kitsastes oludes. 

Lõiked.

Skip to content