Hiiu maakonnaplaneering 2030+

Riigihalduse minister kehtestas Hiiu maakonnaplaneeringu 2030+ 20.03.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/65

Hiiu maakonnaplaneering hõlmab haldusreformi eelset Hiiu maakonna territooriumi ning on koostatud ajaperspektiiviga 2030+. Maakonnaplaneeringu koostamise eesmärgiks on Hiiu maakonna ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine, kohaliku omavalitsuse üleste huvide väljendamine ning riiklike ja kohalike vajaduste ja huvide tasakaalustamine. Maakonnaplaneering on aluseks üldplaneeringute koostamisele.

Vaata planeeringut planeeringute andmekogust (PLANK) : planeeringud.ee

Maakonnaplaneeringu materjalid:

Seletuskiri

Põhijoonis (pdf) 

Jooniste vektorandmed on võimalik alla laadida Planeeringute andmekogu (PLANK) vahelehelt “Failid”

Maakonnaplaneeringu lisad:

Lisa 1. Hiiu maakonnaplaneeringu tegevuskava

Lisa 2. Hiiumaa ühistranspordi mudeli väljatöötamine

Lisa 3. Hiiumaa väärtuslike maastike register

Lisa 4. Hiiu maakonnaplaneeringu ruumiline analüüs

Lisa 5. Hiiu maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Lisa 5.1. Hiiu maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm koos lisadega

Lisa 5.2. Hiiu maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikustamise materjalid

Lisa 6. Hiiu maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Tuuleenergeetika”

Seletuskiri

Lisa 6.1. Planeeringukaart

Lisa 6.2.  Tsoneeringukaart

Lisa 6.3. Hiiumaa sobivusanalüüs (ametkondlikuks kasutamiseks)

Lisa 6.4. Olemasoleva olukorra analüüs, planeeringulahenduse kujunemine, keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Lisa 6.4.1. Ülevaade planeeringu avaliku väljapaneku ja arutelu tulemustest

Analüüs linnustiku osas

Nahkhiirte elu- ja koondumispaikade analüüs seoses tuuleenergeetika teemaplaneeringuga Saare, Hiiu, Lääne ja Pärnu maakonnas

Analüüs rohevõrgustiku osas teemaplaneeringuga kavandatavate objektidega kaasnevatest võimalikest mõjudest ja neid leevendavatest meetmetest

Kohalik hüvang tuuleparkide rajamisel

Lisa 7. Hiiu maakonnaplaneeringu lähteseisukohad

Kristi Ugam 11.03.2009 kiri

Uuringud ja analüüsid:

Rohelise võrgustiku metoodika (2002)

Väärtuslike maastike määratlemise metoodika (2001)

Skip to content