Viljandi maakonnaplaneering 2030+

Riigihalduse minister kehtestas Viljandi maakonnaplaneeringu 2030+ 06.04.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/75.

Maakonnaplaneeringu peamine eesmärk on maakonna ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine, tasakaalustades seejuures riiklikud ja kohalikud huvid. Maakonnaplaneeringuga lahendatakse planeerimisseaduses sätestatud ülesanded. Maakonnaplaneeringu koostamisel on aluseks üleriigiline planeering Eesti 2030+ ja Viljandimaa arengustrateegia. Planeeringulahenduse välja töötamisel on arvestatud olemasolevaid riiklikke ja maakondlikke arengukavasid ning kohalike omavalitsuste üldplaneeringuid.

Planeeringus käsitletavad olulisemad teemad on asustuse paiknemine, teenuste kättesaadavus ja transpordiühendused, ettevõtlus, looduskeskkonna väärtused, tehniline taristu, riigikaitse ja siseturvalisus. Kõikide teemade osas on planeeringus välja töötatud üldised põhimõtted ja tingimused maakonna ruumilise arengu kavandamiseks.

Maakonnaplaneering on aluseks kohalike omavalitsuste üldplaneeringute koostamisel. Samuti tuleb maakonnaplaneeringuga arvestada riigi ja kohalike omavalitsuste arengudokumentide koostamisel.

Planeeringu koostamise käigus viidi läbi keskkonnamõjude strateegiline hindamine (KSH), mille eesmärk on arvestada keskkonnakaalutlusi maakonnaplaneeringu koostamisel ning kehtestamisel, tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse. KSH aruandes on selgitatud, kirjeldatud ja hinnatud planeeringu elluviimisega kaasnevaid olulisi mõjusid loodus- ja sotsiaalmajanduslikule keskkonnale ning kavandatud negatiivsete mõjude leevendamise meetmed säästvaks ja tasakaalustatud arenguks. Maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi, millega kaasneks oluline piiriülene keskkonnamõju.

Vaata planeeringut planeeringute andmekogust (PLANK) : planeeringud.ee

Maakonnaplaneeringu materjalid:

Seletuskiri

Joonised:

Asustusstruktuur ja tehnilised võrgustikud (pdf)

Ruumilised väärtused (pdf)

Jooniste vektorandmed on võimalik alla laadida Planeeringute andmekogu (PLANK) vahelehelt “Failid”

 

Maakonnaplaneeringu lisad:

Lisa 1. KSH aruanne

Lisa 2. Maakonnaplaneeringu tegevuskava

Lisa 3. Maakonnaplaneeringu lähteseisukohad

Lisa 4. Viljandimaa ruumilise arengu analüüs

Lisa 5. Viljandimaa väärtuslike maastike register

Lisa 6. Viljandi maakonna kergliikluse korraldamiseks kavandatud teed

Lisa 7. Viljandi maakonna teede rekonstrueerimise vajadus

Lisa 8. Ühistransport viljandi maakonna kruusakattega teedel

Lisa 9. Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330 kV õhuliini trassikoridori asukoha määramine

 

Uuringud ja analüüsid:

Viljandimaa väärtuslike maastike ja reservalade inventuur 2014-2015

Viljandimaa väärtuslike maastike ja reservalade käsitlus valdade üldplaneeringutes 1998-2008

Toimepiirkondade määramise raport   (31.03.2014) Lisa 1

Toimepiirkonnad Viljandi maakonnas

RAKE teenuskeskuste uuring

RAKE teenuskeskuste Viljandimaa ettepanek

Asustuse arengu suunamise ülesande lahendamise võimalused maakonnaplaneeringus

Soovitusi ruumiliseks planeerimiseks kahaneva asustusega piirkondades

Rohelise võrgustiku metoodika (2002)

Väärtuslike maastike määratlemise metoodika (2001)

Skip to content