Viljandi maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Kilingi-Nõmme – Riia TEC2 330 kV õhuliini trassi koridori asukoha määramine Viljandi maakonnas”

Teemaplaneering on kehtestatud  Viljandi maavanema  26.11.2015 korraldusega nr 1-1/15/522.

Planeeritud kõrgepingeliin on osa Eesti ja Läti vahelisest uuest kolmandast ühendusest ning Balti riikide ühtsest 330 kV elektrivõrgust. Kilingi-Nõmme  – Riia suunalise uue elektriühenduse loomine on energeetikavaldkonna prioriteet üleriigilises planeeringus Eesti 2030+. Teemaplaneeringuga luuakse eeldused elektri varustuskindluse suurendamiseks kogu riigis ning ülekandekadude vähendamiseks.

Teemaplaneeringuga on määratud 330 kV õhuliini trassikoridori asukoht ning reserveeritud selle rajamiseks vajalik maa. Sobivaim trassikoridori asukoht selgitati välja avaliku planeerimisprotsessi, erinevate teemaplaneeringu osapoolte koostöö ja kaasamise tulemusena. Teemaplaneering on aluseks õhuliini projekteerimisel Viljandi maakonnas.

Planeeritud 330 kV elektriliini trassikoridor hõlmab Viljandi maakonda läbiva Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2  330 kV õhuliini projekteerimiseks ja toimimiseks vajaliku ala Abja vallas. Tassikoridori (õhuliin koos kaitsevööndi ja puhveralaga) laius on 100 m. Õhuliini ja  mastide täpsed asukohad määratakse ehitusprojektiga. Pärast projekteerimist on 330 kV õhuliini kaitsevööndi laius 80 m ja see ulatub 40 m mõlemale poole liini telge. Trassikoridori pikkus Viljandi maakonnas on 4,4 km, Eestis kokku 13,9 km. Õhuliini ehitamine on kavandatud aastatel 2017-2020.

Samaaegselt koostas Pärnu Maavalitsus Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330 kV õhuliini trassiasukoha valiku teemaplaneeringut Pärnumaa osas. Analoogset planeeringut koostatakse ka Lätis riigipiirist kuni Riia TEC-2 alajaamani.

Teemaplaneering koosneb seletuskirjast ja kahest joonisest:

1) Põhijoonis (mõõtkavas 1:100 000), millel on nähtav kogu planeeritud trassikoridor Pärnu ja Viljandi maakonnas

2) Planeeringulahendus Abja vallas (mõõtkavas 1:20 000), mis on aluseks trassikoridori kandmisele Abja valla üldplaneeringusse. 

 

Teemaplaneeringu materjalid:

Seletuskiri

Joonised:

Põhijoonis (pdf)

Planeeringulahendus Abja valla osas (pdf) 

Jooniste vektorandmed on võimalik alla laadida Planeeringute andmekogu (PLANK) vahelehelt “Failid”

Kooskõlastused

Kooskõlastuste tabel

KSH aruanne

 

Teemaplaneeringu lisad:

Lisa 1. Planeeringulahenduse analüüsijoonis

Lisa 2. Alternatiivsete trassikoridoride võrdlustabelid

Lisa 3. Elektriliini alternatiivsete ehituskulude analüüs

Lisa 4. Maanteega paralleelselt ja lõikuvalt kavandatud kõrgepingeliin

 

Seotud failid:

Teemaplaneeringu algatamise korraldus

KSH eelnõu avalikustamisel

Lähteseisukohad

Algatamise teated

Teavitus piiriülesest tegevusest

Seisukohad KSH programmile

Skip to content