Saare maakonnaplaneering 2030+

Maakonnaplaneering on kehtestatud riigihalduse ministri 27.04.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/94

Maakonnaplaneering algatati Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldusega nr 337. Maakonnaplaneeringu peamisteks eesmärkideks on:

1) toetada maakonna ruumilist arengut, mis tagab tasakaalustatud ruumilise asustusstruktuuri ning elukvaliteedi olukorras, kus maakonna rahvaarv pikemas perspektiivis kahaneb ja vananeb;

2) tasakaalustada riiklikke ja kohalikke huvisid, arvestades seejuures kohalike arenguvajaduste ja -võimalustega.

Kehtestatud maakonnaplaneering on aluseks kohalike omavalitsuste üldplaneeringute koostamisele ning selle ajaline perspektiiv on sarnaselt üleriigilisele planeeringule 2030+.

Saare maakonnaplaneeringu koostamise aluseks olid planeerimisseadus, planeeringu lähteseisukohad, maakonna ja valdkondade arengustrateegiad ning KOV-de üldplaneeringud, erinevad juhendid ja prognoosid. Maakonna peamised ruumilise arengu eesmärgid lähtuvad eelkõige üleriigilise planeeringuga „Eesti 2030+” seatud eesmärkidest:

1) tänaste toimepiirkondade funktsionaalsuse säilimine;  

2) ruumi mõistlik ettevalmistamine elukvaliteedi säilimiseks ja tõusuks rahvastiku kahanemise tingimustes;

3) olemasolevale asustusstruktuurile toetuva mitmekesise ja valikuvõimalusi pakkuva elu- ja majanduskeskkonna kujundamine;

4) töökohtade, haridusasutuste ja mitmesuguste teenuste kättesaadavuse tagamine toimepiirkondadesisese ja omavahelise sidustamise kaudu;

5) minimaalse avaliku teenuse tagamine toimepiirkondades ja äärealadel;

6) asustuse säilimine ääremaadel ja eritingimustega piirkondades.

Saare maavanem algatas 10.10.2013 korraldusega nr 1-1/405 maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH), mille eesmärk oli keskkonnakaalutlustega arvestamine maakonnaplaneeringu koostamisel ja kehtestamisel, kõrgetasemelise keskkonnakaitse tagamine ja säästva arengu edendamine. KSH raames kirjeldati, selgitati ja hinnati planeeringu elluviimisega kaasnevat keskkonnamõju nii majanduslikule, sotsiaalsele, kultuurilisele kui looduskeskkonnale ning peamisi meetmeid, tegevusi ja ülesandeid, arvestades maakonnaplaneeringu eesmärke ja käsitlevat territooriumi. Maakonnaplaneeringuga ei kavandatud tegevusi, millega kaasneks oluline piiriülene keskkonnamõju.

Saare maakonnaplaneeringu koostas ja korraldas Saare Maavalitsus, planeeringukaardid kujundas Kallusgeo OÜ  ja KSH koostaja oli Skepast&Puhkim OÜ. Saare maakonnaplaneeringu planeerimisprotsess toimus koostöös Saare kohalike omavalitsustega, huvitatud isikutega ja riigiasutustega, kelle valitsemisalas olevaid küsimusi planeering käsitleb.

Paberkandjal saab maakonnaplaneeringuga tutvuda Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Saare talituses (Lossi 1, Kuressaare, 93819 Saaremaa) talituse lahtioleku aegadel.

Vaata planeeringut planeeringute andmekogust (PLANK) : planeeringud.ee

Maakonnaplaneeringu materjalid:

Seletuskiri

Joonised:

Asustusstruktuur ja asustuse suunamine (pdf) 

Ruumilised väärtused (pdf)

Tehnilised võrgustikud (pdf)

Jooniste vektorandmed on võimalik alla laadida Planeeringute andmekogu (PLANK) vahelehelt “Failid”

 

Maakonnaplaneeringu lisad:

Lisad 1.-8. Lisade köide

Lisa 9. Planeeringu elluviimise tegevuskava

Lisa 10. KSH

Lisa 11. Teemaplaneering “Tuuleenergeetika”

Lisa 12. Teemaplaneering “Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused”

 

Uuringud ja analüüsid:

Rohelise võrgustiku metoodika (2002)

Väärtuslike maastike määratlemise metoodika (2001)

Skip to content