Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine”

Teemaplaneering „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine” on kehtestatud Lääne maavanema 25.07.2016 korraldusega nr 1-1/16/114.

Planeeritav Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliin on osa kogu Eesti katmiseks vajalikust 330 kV elektrivõrgust ning esimene etapp Eesti ja Läti vahelisest uuest 330 kV pingega elektriülekandeliinist. Planeeritav elektriliin on vajalik üleriikliku varustuskindluse suurendamiseks (väiksem elektrikatkestuse oht) ning ülekandekadude vähendamiseks (suureneb ülekande efektiivsus), mis omakorda tagab tarbijatele parema elektriühenduse. Kaugemas tulevikus on uus liin vajalik energiaturu arendamiseks Balti riikide ja Kesk-Euroopa ning Skandinaavia vahel. Planeeritav Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliin saab alguse Harku alajaamast Harjumaal, läbib Lihula alajaama Läänemaal ja lõppeb Sindi alajaamas Pärnumaal.

Teemaplaneeringuga on määratud 330/110 kV õhuliini trassikoridori asukoht ning reserveeritud selle rajamiseks vajalik maa Lääne maakonnas. Sobivaim trassikoridori asukoht selgitati välja avaliku planeerimisprotsessi ning erinevate teemaplaneeringu osapoolte koostöö ja kaasamise tulemusena. Teemaplaneering on aluseks õhuliini projekteerimisel Läänemaal.

Planeeritud trassikoridor hõlmab 330/110 kV elektriliini toimimiseks ja alajaamadega ühendamiseks tarviliku maa-ala Lääne-Nigula, Kullamaa, Martna ja Lihula valdade territooriumil. Võimalusel on ette nähtud ka teiste olemasolevate 110 kV elektriliinide ümberehitus Harku-Lihula-Sindi elektriliiniga samasse koridori või elektriliinide tõstmine Harku-Lihula-Sindi elektriliini mastidele. Planeeritavasse trassikoridori on kavandatud elektriliin koos kaitsevööndiga, millele lisandub 20 m laiune puhverala. Puhverala võimaldab projekteerimise faasis elektriliini asukohta täpsustada eelkõige ehitusgeoloogiast ja reljeefist tulenevalt. Õhuliini ja mastide täpsed asukohad määratakse õhuliini ehitusprojektiga. Pärast õhuliini valmimist puhverala vabaneb.

Planeeritud 330/110 kV elektriliini trassikoridori (õhuliin koos kaitsevööndi ja puhveralaga) laius on 100 m. Kahe paralleelse elektriliini (330/110 kV + 110/110 kV) trassikoridori laius on 110 m. Kolme paralleelse elektriliini (330/110 kV + 330/110 kV + 110/110 kV) trassikoridori laius on 135 m.

Trassikoridori pikkus Lääne maakonnas on 58,1 km, Harju-, Lääne- ja Pärnumaal kokku 173,1 km. Õhuliini ehitamine on kavandatud aastatel 2017-2020.

Teemaplaneering koosneb seletuskirjast ja viiest joonisest. Põhijoonisel on nähtav kogu planeeritud trassikoridor Lääne maakonnas. Planeeringu lahenduse joonised valdade lõikes on on aluseks trassikoridori kandmisele valdade üldplaneeringutesse.

Planeeringu koostamise käigus on läbi viidud keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). KSH aruandes on selgitatud, kirjeldatud ja hinnatud teemaplaneeringu elluviimisega kaasnevaid olulisi mõjusid loodus- ja sotsiaalmajanduslikule keskkonnale, võimalikke alternatiivseid lahendusi ning kavandatud negatiivsete mõjude leevendamise meetmed.

Samaaegselt on koostatud Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini teemaplaneeringud ka Harju ja Pärnu maakonna osas.

 
Teemaplaneeringu materjalid: 

Seletuskiri

Joonised:

Põhijoonis (pdf)

Planeeringulahendus Lääne-Nigula vallas (pdf)

Planeeringulahendus Kullamaa vallas (pdf) 

Planeeringulahendus Martna vallas (pdf)

Planeeringulahendus Lihula vallas (pdf) 

Jooniste vektorandmed on võimalik alla laadida Planeeringute andmekogu (PLANK) vahelehelt “Failid”

 
Teemaplaneeringu lisad:

Lisa 1. Eksperthinnang trassile jäävate õhuliinide seisukorrale

Lisa 2. Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV õhuliin versus kaabelliin

Lisa 3. Alternatiivsete trassikoridoride võrdlustabelid

Lisa 4. Elektriliini alternatiivide ehituskulude analüüs

Lisa 5. Maanteega paralleelselt ja lõikuvalt kavandatavad kõrgepingeliinid kitsastes oludesKitsaste olude joonised

Lisa 6. Risti aleviku elanike hoiakud 330 kV elektriliini trassi asukoha võimalike variantide suhtes. 

Fookusgrupi uuring 

Populatsiooniuuring 

 
Keskkonnamõju strateegiline hindamine:

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Aruande lisa 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm

Aruande lisa 2. Märgistamist vajavad liini lõigud Harju-, Lääne- ja Pärnumaal

Aruande lisa 3. Müra mõõtmise aruanne

Aruande lisa 4. Aruande avalikustamise dokumendid

Aruande lisa 5. Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV kõrgepinge õhuliini linnustiku seirekava ja märgistamisvajaduse hindamine

  

Kooskõlastuste koondtabel

Skip to content