Lääne-Viru maakonnaplaneering 2030+

Riigihalduse minister kehtestas 27.02.2019 käskkirjaga nr 1.1-4/30 Lääne-Viru maakonnaplaneeringu 2030+. Maakonnaplaneering haarab haldusreformi eelset Lääne-Viru maakonna territooriumi, jättes endise Aseri valla territooriumile kehtima Ida-Viru maakonnaplaneeringu 2030+ (kehtestatud 28.12.2016 Ida-Viru maavanema korraldusega nr 1-1/2016/278) tingimused.

Maakonnaplaneeringu peamine eesmärk on maakonna ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine, tasakaalustades seejuures riiklikud ja kohalikud huvid. Maakonnaplaneeringuga lahendatakse planeerimisseaduses sätestatud ülesanded. Maakonnaplaneeringu koostamisel oli aluseks üleriigiline planeering Eesti 2030+ ja Lääne-Viru maakonna ruumilise arengu analüüs. Planeeringulahenduse välja töötamisel on arvestatud olemasolevaid riiklikke ja maakondlikke arengukavasid ning kohalike omavalitsuste üldplaneeringuid. 

Planeeringus käsitletavad olulisemad teemad on asustuse paiknemine, teenuste kättesaadavus ja transpordiühendused, ettevõtlus, looduskeskkonna väärtused, tehniline taristu, riigikaitse ja siseturvalisus. Kõikide teemade osas on planeeringus välja töötatud üldised põhimõtted ja tingimused maakonna ruumilise arengu kavandamiseks. 

Maakonnaplaneering on aluseks kohalike omavalitsuste üldplaneeringute koostamisel. Samuti tuleb maakonnaplaneeringuga arvestada riigi ja kohalike omavalitsuste arengudokumentide koostamisel. 

Planeeringu koostamise käigus viidi läbi keskkonnamõjude strateegiline hindamine (KSH), mille eesmärk on arvestada keskkonnakaalutlusi maakonnaplaneeringu koostamisel ning kehtestamisel, tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse. KSH aruandes on selgitatud, kirjeldatud ja hinnatud planeeringu elluviimisega kaasnevaid olulisi mõjusid loodus- ja sotsiaalmajanduslikule keskkonnale ning kavandatud negatiivsete mõjude leevendamise meetmed säästvaks ja tasakaalustatud arenguks. Maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi, millega kaasneks oluline piiriülene keskkonnamõju. 

Tapa Vallavolikogu 29.09.2022 otsusega nr 48 kehtestatud Tapa valla üldplaneeringus tehtud ettepaneku alusel on maakonnaplaneeringut muudetud Tapa linna ümbersõidust loobumise osas.

Vaata planeeringut planeeringute andmekogust (PLANK) : planeeringud.ee

Maakonnaplaneeringu materjalid:

Seletuskiri

Joonised:

Toimepiirkonnad, ühendused ja taristu (pdf)

Väärtused, konfliktid, riigikaitse (pdf)

Kergliiklusteed ja puhkealad (pdf) 

Jooniste vektorandmed on võimalik alla laadida Planeeringute andmekogu (PLANK) vahelehelt “Failid”

Maakonnaplaneeringu lisad:

Lisa 1. Maakonna ruumilise arengu analüüs

Lisa 2. Lääne-Viru maakonnaplaneering 2030+ tegevuskava

Lisa 3. Väärtuslike maastike kirjeldused

Lisa 4. Lääne-Viru maakonna väärtuslike maastike eksperthinnang

Hinnang MTÜ Miila Hiiemäe ettepanekule

Lisa 5. Rohelise võrgustiku genereerimise põhimõtted

Lisa 6. Lääne- Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneering “Lääne- Viru maakonna jalg- ja jalgrattateed” koos uuringuga

Seletuskiri

Põhijoonis

Lisa 7. Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne koos lisadega

Lisa 8. Eskiislahenduse kohta tehtud ettepanekud ja maavalitsuse seisukohad

Lisa 9. Uuring era- ja avalike teenuste ruumilise paiknemise ja kättesaadavuse tagamisest ja teenuste käsitlemisest maakonnaplaneeringutes

Lisa 10. Olemasolev olukord – Joonis “Kaitsealad, taristu, maardlad”

Lisa 11. Kooskõlastuste koondtabel 

Lisa 12. Lääne- Viru maakonnaplaneering ” Lääne- Viru maakonna rannikuala”

Seletuskiri

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Analüüsiskeemid

Planeeringulahendus

Lääne-Viru maakonnaplaneeringu “Lääne- Viru maakonna rannikuala” asustuse arengualade tegevusplaanide koostamine

Lisa 13. Lääne-Viru maakonnaplaneeringu 2030+ täiendatud lahendusele tehtud ettepanekud ja Rahandusministeeriumi seisukohad

 

Lääne- Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneering “Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused”

Seletuskiri

Koondkaart

Lisa 1. Väärtuslike maastike register

Uuringud ja analüüsid:

Lähteseisukohad Lääne-Viru maakonnaplaneeringu koostamiseks

Statistikaameti esitlus Lääne-Virumaa rahvastikust ja toimepiirkondadest 28.05.2014

Toimepiirkondade määramise raport

Rohelise võrgustiku metoodika (2002)

Väärtuslike maastike määratlemise metoodika (2001)

Skip to content