Ida-Viru maakonnaplaneering 2030+

Ida-Viru maakonnaplaneering on kehtestatud Ida-Viru maavanema  28.12.2016 korraldusega nr 1-1/2016/278, seda on täiendatud 08.02.2017 korraldusega nr 1-1/2017/25.

Ida-Viru maakonnaplaneering hõlmab haldusreformi eelset Ida-Viru maakonna territooriumi ja see on koostatud ajaperspektiiviga 2030+. Maakonnaplaneeringu koostamise eesmärgiks on kujundada strateegiliselt läbimõeldud, maakonna ja riigi huve tasakaalustatult ja ettevaatavalt arvestavad ruumilise arengu põhisuunad. Olla aluseks üldplaneeringutele ning anda signaal investoritele ja arendajatele maakonna soovitud arengusuundade kohta.

Maakonnaplaneeringu koostamisel on arvesse võetud riigi ja kohaliku omavalitsuse ruumilise arengu vajadused, lähtuvalt majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalistest suundumustest ja vajadustest.

Vaata planeeringut planeeringute andmekogust (PLANK) : planeeringud.ee

Maakonnaplaneeringu materjalid:

Seletuskiri

Joonised:

Asustuse suunamine (pdf) 

Tehnilised võrgustikud (pdf)

Ruumilised väärtused (pdf) 

Jooniste vektorandmed on võimalik alla laadida Planeeringute andmekogu (PLANK) vahelehelt “Failid”

Joonehitiste skeemid: 

Elektriliin v2 (pdf)

Kanalisatsioonitrass (pdf)

Soojatrass  (pdf)

Joonehitiste skeemide vektorandmed

Maakonnaplaneeringu lisad:

Lisa 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Lisa 2.Ida-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneering „E20 Jõhvi-Narva teelõigu trassikoridori täpsustamine ja Narva ümbersõidu trassikoridori määramine” 

Lisa 3. Ida-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneering “Ida-Virumaa põlevkivikaevandamisalade piirkonna ruumiline planeering”

             Seletuskiri 

             Põlevkivi kaevandamine Ida-Viru maakonnas

Lisa 4. Ida-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneering “Ida-Virumaa tehniline infrastruktuur”

Seletuskiri

Joonised:

Koondkaart

Planeeritud objektid

Planeeritud objektid maardlatega

Planeeritud objektid loodus- ja muinsuskaitsega

 Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

 Magistritöö “Joonobjektide trassi asukohavaliku modelleerimine vähima takistusega raja meetodil Ida-Virumaa veekanali näitel

Lisa 5. Ida-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneering “Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused”

              Seletuskiri

              Joonised:

Koondkaart

Roheline võrgustik

Väärtuslikud maastikud

Lisa 6. TÜ Mäeinstituudi eksperthinnang “Ida-Virumaa põlevkivi kaevandamisalade ruumilise planeeringu hinnang

Lisa 7. Maakonnaplaneeringu elluviimise tegevuskava

Uuringud ja analüüsid:

Rohelise võrgustiku metoodika (2002)

Väärtuslike maastike määratlemise metoodika (2001)

Skip to content