Lääne-Viru maakonnaplaneering 2030+

Lääne-Viru maakonnaplaneeringu avalik väljapanek

 

Vabariigi Valitsus algatas 18.07.2013 kõikides maakondades maakonnaplaneeringute koostamise, määrates koostamise korraldajateks maavanemad.

Lääne-Viru maavanem võttis 12.09.2016 vastu Lääne-Viru maakonnaplaneeringu korraldusega nr 1-1/16-792 ning korraldas selle avaliku väljapaneku 26.09-23.10.2016. Avaliku väljapaneku ajal esitasid maakonnaplaneeringule ettepanekuid kaks ametiasutust ning üks kohalik omavalitsus. Lääne-Viru maakonnaplaneeringu avalik arutelu toimus 08.11.2016. Kõiki avaliku väljapaneku ajal esitatud ettepanekuid arvestati planeeringulahenduse koostamisel, ilma, et need oleks kaasa toonud planeeringulahenduse muutmise. Avaliku väljapaneku järgselt ei jäänud üles ühtegi lahendamata vaidlust.  

Vastavalt kuni 30.06.2015 kehtinud PlanS § 23 lõike 3 punktile 2 esitas Lääne-Viru maavanem 22.12.2016 Lääne-Viru maakonnaplaneeringu Rahandusministeeriumile järelevalve teostamiseks. Järelevalve käigus esitas järelevalve teostaja mitmeid ettepanekuid planeeringulahenduse struktuuri muudatusteks ning lisaks palus mõningaid teemasid täpsustada.

Alates 01.01.2018 lõpetati Rahandusministeeriumi valitsemisalas asunud maavalitsuste tegevus ning maakonnaplaneeringu koostamine anti üle Rahandusministeeriumile. Alates 01.01.2018 võttis Lääne-Viru maakonnplaneeringu koostamise üle Rahandusministeerium, kes viis sisse planeeringulahenduse struktuurimuudatused ning täpsustas mõningaid teemasid. Täpsustuste tulemusel planeeringulahenduse varasem olemus ei muutunud.

Planeeringul on kaks suurt eesmärki: maakonna ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine ning riiklike ja kohalike ruumilise arengu vajaduste ja huvide tasakaalustamine. Kehtestatud maakonnaplaneering on valdade ja linna üldplaneeringute koostamise aluseks.

Täpsustatud Lääne-Viru maakonnaplaneeringuga 2030+ on võimalik tutvuda alates 06.11.2018, tööpäevadel, Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Lääne-Viru talituses (F.R. Kreutzwaldi 5, Rakvere) ja kõikides Lääne-Virumaa kohalikes omavalitsustes ning veebilehel http://www.maavalitsus.ee/laane-viru-maakonnaplaneering-2030-.

Maakonnaplaneeringu kohta on võimalik esitada ettepanekuid ja vastuväiteid  hiljemalt 06.12.2018 Rahandusministeeriumile, aadressil Suur-Ameerika 1, Tallinn 10122 või e-kirjaga info@fin.ee.

Maakonnaplaneeringu avalik arutelu toimub 13.12.2018 kell 14.00 Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Lääne-Viru talituse suures saalis.

Täiendavat infot maakonnaplaneeringu kohta saab Rahandusministeeriumi regionaalplaneerimise nõunikult, Grete Kindel, telefon 715 5844 või e-post grete.kindel@fin.ee.

 

Maakonnaplaneeringu materjalid:

Seletuskiri

Joonis 1 "Toimepiirkonnad, ühendused ja taristu" 

Joonis 2 "Väärtused, konfliktid, riigikaitse"

Joonis 3 "Kergliiklusteed ja puhkealad" 

 

Maakonnaplaneeringu lisad:

Lisa 1 Maakonna ruumilise arengu analüüs

Lisa 2 Lääne-Viru maakonnaplaneering 2030+ tegevuskava

Lisa 3 Väärtuslike maastike kirjeldused

Lisa 4 Lääne-Viru maakonna väärtuslike maastike eksperthinnang

           Hinnang MTÜ Miila Hiiemäe ettepanekule

Lisa 5 Rohelise võrgustiku genereerimise põhimõtted

Lisa 6 Lääne-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneering "Lääne-Viru maakonna jalg- ja jalgrattateed" uuring

             Uuringu seletuskiri

             Joonis 1 "Uuringu koondjoonis"

             Joonis 2 "Hinnanguline liiklussagedus võrdluses sotsiaalse infrastruktuuri teemaplaneeringuga"

             Joonis 3 "Jalgratturite arv lähtudes maanteede liiklussagedusest"

Lisa 7 Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne koos lisadega

Lisa 8 Eskiislahenduse kohta tehtud ettepanekud ja maavalitsuse seisukohad

Lisa 9 Uuring era- ja avalike teenuste ruumilise paiknemise ja kättesaadavuse tagamisest ja teenuste käsitlemisest maakonnaplaneeringutes

Lisa 10 Olemasolev olukord - Joonis "Kaitsealad, taristu, maardlad"

Lisa 11 Kooskõlastuste koondtabel 

Lisa 12 Lääne-Viru maakonnaplaneering "Lääne-Viru maakonna rannikuala"

Lisa 13 Lääne-Viru maakonnaplaneeringu 2030+ täiendatud lahendusele tehtud ettepanekud ja Rahandusministeeriumi seisukohad

 

Algatamise korraldus

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise korraldus

Vastuvõtmise korraldus

Lähteseisukohad Lääne-Viru maakonnaplaneeringu koostamiseks

Statistikaameti esitlus Lääne-Virumaa rahvastikust ja toimepiirkondadest 28.05.2014

Toimepiirkondade määramise raport