Maakonnaplaneeringute veebibaas

Maakonnaplaneering.ee veebibaasist on leitavad kehtivad maakonnaplaneeringud ning maakondadega seonduvad uuringud.

Maakonnaplaneering koostatakse kohalike omavalitsuste üleste huvide väljendamiseks ning riiklike ja kohalike ruumilise arengu vajaduste ja huvide tasakaalustamiseks.

Maakonnaplaneering on üldplaneeringu koostamise alus. Maakonnaplaneeringu võib koostada nii maismaa kui ka avalike veekogude kohta, välja arvatud sise- ja territoriaalmere kohta.

Maakonnaplaneeringu koostamisel on kohustuslik koostada keskkonnamõju strateegiline hindamine. Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu koostamisel tuleb anda eelhinnang ja kaaluda keskkonnamõju strateegilist hindamist, lähtudes keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõigetes 4 ja 5 sätestatud kriteeriumidest ning § 33 lõike 6 kohaste asjaomaste asutuste seisukohtadest.

Maakonnaplaneeringute koostamise korraldaja on Rahandusministeerium.

Skip to content