Pärnu ja Viljandi maakonnaplaneeringute teemaplaneering “Soomaa piirkonna teemaplaneering”

Riigihalduse minister kehtestas 09.12.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/182 Soomaa piirkonna teemaplaneeringu.

Planeeringuga tehakse ettepanekud mitmekülgse ja valikuvõimalusi pakkuva elukeskkonna kujundamiseks ning  kohalike inimeste elu- ja majandustegevuse soodustamiseks Soomaa piirkonnas. Määratud on ruumilise arengu põhimõtted ja prioriteedid, olulisemad sotsiaalse ja tehnilise taristu objektid, maa- ja veealade kasutamistingimused rahvuspargis. Planeeringus keskendutakse transpordi ja kohalike teenuste kättesaadavusele, teede ja sildade seisukorrale, turismi arendamisele, puhkealade ja matkaradade väljaarendamisele, elektri- ja internetiühenduste kättesaadavusele ning elanike turvalisuse tagamisele. Antakse hinnang rahvastiku muutustele, näidatakse võimalused vanade talukohtade kasutusele võtmiseks rahvuspargis. Teemaplaneeringu ala on Soomaa Rahvuspark koos ümbritseva mõjualaga.

Planeering on aluseks kohalike omavalitsuste üld- ja detailplaneeringu koostamisel. Sellega tuleb arvestada riigi ja kohalike omavalitsuste arengudokumentide koostamisel.

 

Teemaplaneeringu materjalid:

Seletuskiri

Joonised:

Põhijoonis (pdf)

Turism (pdf)

Jooniste vektorandmed on võimalik alla laadida Planeeringute andmekogu (PLANK) vahelehelt “Failid”

 

Teemaplaneeringu lisa:

Tegevuskava

Skip to content