Lääne maakonnaplaneering 2030+

Riigihalduse minister kehtestas Lääne maakonnaplaneeringu 2030+ 22.03.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/70.

Maakonnaplaneering algatati Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldusega nr 337. Planeering on koostatud haldusreformieelse Lääne maakonna territooriumi kohta ning selle peamisteks eesmärkideks on:

1) toetada maakonna ruumilist arengut, mis tagab tasakaalustatud ruumistruktuuri ning elukvaliteedi olukorras, kus maakonna rahvaarv väheneb;

2) tasakaalustada riiklikke ja kohalikke huvisid, arvestades seejuures kohalike arenguvajaduste ja –võimalustega.

Kehtestatud maakonnaplaneering on aluseks kohalike omavalitsuste üldplaneeringute koostamisele ning selle ajaline perspektiiv on sarnaselt üleriigilisele planeeringule 2030+. Kuna endised Hanila ja Lihula vald on täna Lääneranna valla osad ja kuuluvad Pärnu maakonna koosseisu, siis edaspidi kehtib Pärnu maakonnas, endiste Lihula ja Hanila valla territooriumitel, Lääne maakonnaplaneering 2030+. Seega hõlmab planeering täna lisaks Lääne maakonnale ka Pärnu maakonda, kuid arvestades, et planeering koostati enne haldusreformi, ei ole haldusreformi järgseid muudatusi Lääne maakonnaplaneeringusse sisse viidud.

Lääne maakonnaplaneeringu koostamise aluseks olid planeerimisseadus, planeeringu lähteseisukohad, maakonna ja valdkondade strateegiad ning planeeringud, erinevad juhedid ja prognoosid, samuti erinevate huvigruppide poolt esitatud arenguvajadused. Maakonna peamised ruumilise arengu eesmärgid lähtuvad eelkõige üleriigilise planeeringuga „Eesti 2030+” seatud eesmärkidest:

1) tänaste toimepiirkondade funktsionaalsuse säilimine;   
2) ruumi mõistlik ettevalmistamine elukvaliteedi säilimiseks ja tõusuks rahvastiku kahanemise tingimustes;
3) olemasolevale asustusstruktuurile toetuva mitmekesise ja valikuvõimalusi pakkuva elu- ja majanduskeskkonna kujundamine;
4) töökohtade, haridusasutuste ja mitmesuguste teenuste kättesaadavuse tagamine toimepiirkondade sisese ja omavahelise sidustamise kaudu;
5) minimaalse avaliku teenuse tagamine toimepiirkondades ja äärealadel;
6) asustuse säilimine ääremaadel ja eritingimustega piirkondades.

Lääne maavanem algatas 20.06.2014 korraldusega nr 101 maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH), mille eesmärk oli keskkonnakaalutluste arvestamine maakonnaplaneeringu koostamisel ja kehtestamisel, kõrgetasemelise keskkonnakaitse tagamine ja säästva arengu edendamine. KSH raames kirjeldati, selgitati ja hinnati planeeringu elluviimisega kaasnevat keskkonnamõju nii majanduslikule, sotsiaalsele, kultuurilisele kui looduskeskkonnale ning peamisi meetmeid, tegevusi ja ülesandeid, arvestades maakonnaplaneeringu eesmärke ja käsitlevat territooriumi. Maakonnaplaneeringuga ei kavandatud tegevusi, millega kaasneks oluline piiriülene keskkonnamõju.

Lääne maakonnaplaneeringu koostamist ja keskkonnamõju strateegilist hindamist korraldas Lääne Maavalitsus koostöös planeeringukonsultant Hendrikson & KO-ga, Läänemaa kohalike omavalitsustega, huvitatud isikutega ja riigiasutustega, kelle valitsemisalas olevaid küsimusi planeering käsitleb.

Lääne-Nigula Vallavolikogu 18.08.2022 otsusega nr 1-3/22-36 kehtestatud Lääne-Nigula üldplaneeringus tehtud ettepaneku alusel on maakonnaplaneeringut muudetud väärtuslike maastike osas.

Vaata planeeringut planeeringute andmekogust (PLANK) : planeeringud.ee

Maakonnaplaneeringu materjalid:

Seletuskiri

Joonised:

Asustuse suunamine (pdf) 

Ruumilised väärtused (pdf)

Jooniste vektorandmed on võimalik alla laadida Planeeringute andmekogu (PLANK) vahelehelt “Failid”

Maakonnaplaneeringu lisad:

Lisa 1. Maakonnaplaneeringu lähteseisukohad

Lisa 2. Lääne maakonna arengustrateegia 2020+

Lisa 2.1. Lääne maakonna teeninduskeskused

Lisa 3. Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Lisa 4. Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneering “Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused”

Seletuskiri

Joonised:

Koondkaart

Roheline võrgustik

Lisa 5. Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneering “Tuuleenergeetika”

Seletuskiri

Joonised:

Planeeringukaart

Tsoneeringukaart

Olemasoleva olukorra analüüs, planeeringulahenduse kujunemine, keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Aruande lisa 1. Ülevaade planeeringu avaliku väljapaneku ja arutelu tulemustest

Analüüs linnustiku osas

Nahkhiirte elu- ja koondumispaikade analüüs seoses tuuleenergeetika teemaplaneeringuga Saare, Hiiu, Lääne ja Pärnu maakonnas

Analüüs rohevõrgustiku osas teemaplaneeringuga kavandatavate objektidega kaasnevatest võimalikest mõjudest ja neid leevendavatest meetmetest

Läänemaa tuulikuparkide mõjud lähiala elanikele

Lisa 6. Erinevatel keskuse tasanditel optimaalne soovituslik teenuste liigitus

Lisa 7. Lääne maakonnaplaneeringu elluviimise tegevuskava

Uuringud ja analüüsid:

Rohelise võrgustiku metoodika (2002)

Väärtuslike maastike määratlemise metoodika (2001)

Skip to content