Järvamaa maakonnaplaneering 2030+

Järva maavanema 12.12.2017 korraldusega nr 1-1/17/329 kehtestati Järvamaa maakonnaplaneering 2030+.

Järvamaa maakonnaplaneeringu koostamise eesmärgiks oli maakonna ruumilise arengu kujundamine vastavalt üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+” koostamise ajal kokku lepitud visioonile ja arengusuundadele ning suunata planeerimistegevust ka kohalikul tasandil. Tulenevalt kehtivast PlanS § 55 lg 2 on maakonnaplaneering üldplaneeringu koostamise alus.

Maakonnaplaneering on koostatud haldusreformi eelse Järva maakonna territooriumi kohta ning selle ajaline perspektiiv on sarnaselt üleriigilisele planeeringule 2030+.

Järvamaa ruumilise arengu eesmärkideks on toimival keskuste võrgustikul ning maakonnaplaneeringuga määratud linnalise asustuse aladel põhinev ruumistruktuur, jätkusuutliku majanduskeskkonna arengut toetav kvaliteetne tehniline taristu ning maakonna elukvaliteeti tagav loodus- ja kultuurikeskkonna väärtustamine.

Türi Vallavolikogu 24.11.2022 otsusega nr 56 kehtestatud Türi valla üldplaneeringus tehtud ettepaneku alusel on maakonnaplaneeringut muudetud linnalise asustuse alade ja Türi linna ümbersõidust loobumise osas.

Vaata planeeringut planeeringute andmekogust (PLANK) : planeeringud.ee

Maakonnaplaneeringu materjalid:

Seletuskiri

Joonised:

Põhijoonis (pdf)  

Elukeskkondlikud väärtused (pdf) 

Majandus- ja looduskeskkondlikud väärtused (pdf)

Transport ja teed (pdf)

Tehniline taristu (pdf) 

Jooniste vektorandmed on võimalik alla laadida Planeeringute andmekogu (PLANK) vahelehelt “Failid”

Maakonnaplaneeringu lisad:

Lisa 1.  Maakonna sotsiaalmajandusliku ja ruumilise arengu analüüsi aruanne

            Lisa 1. 1. Järvamaal elavate ja töötavate inimeste tööränne elu- ja töökoha kantide järgi

            Lisa 1. 2. Järva maakonnas elavate ja töötavate inimeste töörände arvutustabel

            Lisa 1. 3. Teenuste kättesaadavus

            Lisa 1. 4. Jalg- ja jalgrattateed

            Lisa 1. 5. Ettepanek maardlate kategooriateks jagamiseks

Lisa 2.  Järvamaa väärtuslikud maastikud, ilusa vaatega teelõigud ning vaatetornid ja  vaatekohad

Lisa 3. Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

           Lisa 3. 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm

           Lisa 3. 2. Ülevaade väärtuslike maastike aladel paiknevatest maavara varudest ja kaitsealadest

           Lisa 3. 3. Avalikustamise materjalid

           Keskkonnaameti otsus keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande heakskiitmise kohta

Lisa 4.  Järvamaa maakonnaplaneeringu tegevuskava  

Uuendatud tegevuskava (2018)

Uuringud ja analüüsid:

Asustuse arengu suunamise ülesande lahendamise võimalused maakonnaplaneeringus (2014)

Roheline võrgustiku metoodika (2002)

Väärtuslike maastike määratlemise metoodika (2001)

Skip to content