Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneering

Maakonnaplaneering on kehtestatud Hiiu maavanema 20.06.2016 korraldusega nr 1-1/2016/114.

Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu koostamise eesmärk oli avaliku planeerimisprotsessi käigus määrata Hiiu maakonnaga piirneval merealal mereruumi üldised kasutustingimused. Mereala kasutatakse erinevatel traditsioonilistel viisidel, millest olulisemad on laevatransport, torujuhtmed ja kaablid, jääteed, maavarade kaevandamine, agarikupüük, kalapüük, rekreatsioon jne. Viimasel ajal on tõusnud huvi mereala kasutamiseks uutel otstarvetel, näiteks tuuleenergeetika, laineenergeetika ja vesiviljeluse arendamiseks. Mereala planeerimise eesmärk on uute ja traditsiooniliste kasutusviiside merealale paigutamine nii, et erinevad tegevused ei satuks omavahel konflikti ning ühtlasi oleks tagatud ka looduskeskkonna hea seisundi säilimine. 

Riigikohtu 08.08.2018 otsusega kohtuasjas nr 3-16-1472 on Hiiu maavanema 20. juuni 2016. a korraldus nr 1-1/2016/114 tühistatud tuuleenergia tootmise alade osas. Ülejäänud osas on planeering kehtiv.

Lisamaterjal:

2022. a koostati ruumiline eelanalüüs Hiiu merealal tuuleenergeetika alade planeerimise väljaselgitamiseks. Analüüsi eesmärgiks oli teostada olemasolevatele andmetele tuginedes ruumiline analüüs, selgitamaks välja, kas Hiiu merealal on põhimõtteliselt võimalik kavandada tuuleenergeetika alasid ja nende alade ühendusvõimalusi maismaa põhivõrguga õigusaktide kohases ruumilise planeerimise protsessis.

Maakonnaplaneeringu materjalid:

Seletuskiri (muudetud Riigikohtu otsuse alusel)

Põhijoonis (pdf) (muudetud Riigikohtu otsuse alusel) 

Joonise vektorandmed on võimalik alla laadida Planeeringute andmekogu (PLANK) vahelehelt “Failid”

Maakonnaplaneeringu lisad:

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Keskkonnamõju strateegilise hindamise lisad

Kooskõlastused

Lisa. Virtuaalne maastikumudel

Visualiseerimine:

Hiiumaa virtuaalne maastikumudel 1

Hiiumaa virtuaalne maastikumudel 2

KõrgesaareLehtmanr 1Pt1_PT1

Tahkuna 0Tahkuna 1Tahkuna 4

P10_PT7: variant 1variant 2variant 3

P11_maa: variant 1variant 2variant 3

P11_PT7: variant 1; variant 2variant 3

P13_PT7: variant 1variant 2variant 3

P14_maa: variant 1variant 2variant 3

P1_PT1: variant 1variant 2variant 3

P4_PT1: variant 1variant 2variant 3

P5_PT1: variant 1variant 2variant 3

P6_PT1: variant 1variant 2variant 3

P6_PT3_PT5: variant 1variant 2variant 3

PT9_PT5: variant 1variant 2variant 3

Kohtuasjad:

25.11.2016 Tallinna Halduskohtu otsus MTÜ Hiiu Tuul, Emmaste valla, Inge Taltsi, Lembit Vainumäe, Kristi Ugami, Igor Prigoda, Tiina Saksa, Paap Kõlari, Jane Tõnuristi, Andres Kuriku ja Elen Kuriku kaebuste Hiiu maavanema 20.06.2016 korralduse nr 1-1/2016/114 „Hiiu maakonnaga piirneval merealal maakonnaplaneeringu kehtestamine” tühistamiseks rahuldamata jätmise kohta.

Tallinna Halduskohtu otsus haldusasjas nr 3-15-2320 Gunnar Augi, Vahur Lauri, Inge Taltsi ja MTÜ Hiiu Tuul kaebuse Hiiu maavanema 14.08.2015 korralduse nr 1-1/2015/140 „Hiiu maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Tuuleenergeetika” kehtestamine” tühistamiseks rahuldamata jätmise kohta.

Tallinna Halduskohtu otsus haldusasjas nr 3-15-2322 Emmaste valla kaebuse Hiiu maavanema 14.08.2015 korralduse nr 1-1/2015/140 „Hiiu maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Tuuleenergeetika” kehtestamine” tühistamiseks rahuldamata jätmise kohta.

30.10.2017 Tallinna Ringkonnakohtu otsus jätta MTÜ Hiiu Tuul, Emmaste (Hiiumaa) valla ning Inge Taltsi, Lembit Vainumäe, Kristi Ugami ja Igor Prigoda apellatsioonkaebused Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu kehtestamise korralduse tühistamiseks rahuldamata ning Tallinna Halduskohtu 25.11.2016 otsus muutmata.

Riigikohtu 08.08.2018 otsusega kohtuasjas nr 3-16-1472 otsustati jätta Inge Taltsi, Lembit Vainumäe, Igor Prigoda ja Kristi Udami kassatsioonkaebused rahuldamata; rahuldada MTÜ Hiiu Tuul kassatsioonkaebus; tühistada Tallinna Halduskohtu 25. novembri 2016. a otsus ja Tallinna Ringkonnakohtu 30. oktoobri 2017. a otsus; teha asjas uus otsus, millega rahuldada MTÜ Hiiu Tuul kaebus ning tühistada Hiiu maavanema 20. juuni 2016. a korraldus nr 1-1/2016/114 tuuleenergia tootmise alade osas.

Skip to content