Maakonnaplaneeringud

Hiiumaa Saaremaa Pärnumaa Viljandimaa Valgamaa Võrumaa Põlvamaa Tartumaa Jõgevamaa Ida-Virumaa Lääne-Virumaa Järvamaa Harjumaa Raplamaa Läänemaa

Maakonnaplaneeringu eesmärk on maakonna, selle osa või muu regiooni ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine. Maakonnaplaneering koostatakse eelkõige kohalike omavalitsuste üleste huvide väljendamiseks ning riiklike ja kohalike ruumilise arengu vajaduste ja huvide tasakaalustamiseks. Maakonnaplaneeringu võib koostada nii maismaa kui ka avalike veekogude kohta, välja arvatud sise- ja territoriaalmere kohta. Maakonnaplaneering on üldplaneeringu koostamise alus.

Maakonnaplaneeringu koostamisel on kohustuslik keskkonnamõju strateegiline hindamine. Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu koostamisel tuleb anda eelhinnang ja kaaluda keskkonnamõju strateegilist hindamist, lähtudes keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõigetes 4 ja 5 sätestatud kriteeriumidest ning § 33 lõike 6 kohaste asjaomaste asutuste seisukohtadest.

Maakonnaplaneeringu koostamise korraldaja on Rahandusministeerium.

 

Kehtivad maakonnaplaneeringud on käesoleval veebilehel.

Koostatavad maakonnaplaneeringud on kättesaadavad SIIT.

Info riigi eriplaneeringute kohta on leitavad SIIT.

Kehtiv üleriigiline planeering on kättesaadav SIIT.