Maakonnaplaneeringud

Hiiumaa Saaremaa Pärnumaa Viljandimaa Valgamaa Võrumaa Põlvamaa Tartumaa Jõgevamaa Ida-Virumaa Lääne-Virumaa Järvamaa Harjumaa Raplamaa Läänemaa

Maakonnaplaneeringu eesmärk on maakonna, selle osa või muu regiooni ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine. Maakonnaplaneering koostatakse eelkõige kohalike omavalitsuste üleste huvide väljendamiseks ning riiklike ja kohalike ruumilise arengu vajaduste ja huvide tasakaalustamiseks. Maakonnaplaneeringu võib koostada nii maismaa kui ka avalike veekogude kohta, välja arvatud sise- ja territoriaalmere kohta. Kehtestatud maakonnaplaneeringuga antakse suunised kohaliku omavalitsuse üldplaneeringu koostamiseks.

Maakonnaplaneeringu koostamisel on kohustuslik keskkonnamõju strateegiline hindamine. Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu koostamisel tuleb anda eelhinnang ja kaaluda keskkonnamõju strateegilist hindamist, lähtudes keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõigetes 4 ja 5 sätestatud kriteeriumidest ning § 33 lõike 6 kohaste asjaomaste asutuste seisukohtadest.

Maakonnaplaneeringu koostamise korraldaja on Rahandusministeerium.

 

Planeerimisseaduse § 56 lõike 1 kohaselt on maakonnaplaneeringu ülesanded:

1) tasakaalustatud ja kestliku asustuse, sealhulgas keskuste võrgustiku toimimist ja rahvastiku paiknemist suunavate oluliste tingimuste määramine ja keskuste planeerimise põhimõtete määratlemine;
 2) transpordivõrgustiku ja muu taristu, sealhulgas riigimaanteede, avaliku raudtee, veeteede, lennuväljade ja sadamate võimaliku asukoha määramine;
 3) regionaalse tähtsusega jäätmekäitluskohtade, sealhulgas prügilate võimaliku asukoha määramine;
 4) avalike veekogude kasutamise üldiste põhimõtete määramine;
 5) maardlate ja kaevandamisest mõjutatud alade kasutustingimuste määramine;
 6) kultuuripärandi säilitamiseks üldiste kasutustingimuste määramine;
 7) väärtuslike põllumajandusmaade, maastike ja looduskoosluste säilitamiseks üldiste kasutustingimuste määramine;
 8) oluliste puhke- ja virgestusalade ning nende üldiste kasutustingimuste määramine;
 9) rohevõrgustiku toimimise tagamiseks üldiste kasutustingimuste määramine;
 10) riigikaitseliste alade ja nende mõjualade paiknemise ning nende üldiste kasutustingimuste määramine;
 11) üldplaneeringu koostamiseks suuniste andmine;
 12) muude üleriigilisest planeeringust tulenevate või käesolevas lõikes nimetatud teemadega seonduvate ülesannete lahendamine.

Maakonnaplaneeringus lahendavate ülesannete otsustamisel lähtutakse maakonna ruumilistest vajadustest ja planeeringu eesmärkidest.

 

Rahandusministeeriumis hetkel koostamisel olevad planeeringud ning kehtiv üleriigiline planeering "Eesti 2030+" on kättesaadav SIIT