Järvamaa maakonnaplaneering 2030+

 

Järva maavanema 12.12.2017 korraldusega nr 1-1/17/329 kehtestati Järvamaa maakonnaplaneering 2030+.

Vabariigi Valitsus algatas 18.07.2013 korraldusega nr 337 uute maakonnaplaneeringute koostamise kõigis maakondades põhjusel, et maakondade ruumiline planeerimine on vaja viia kogu riigis ühtsetele alustele, arvestades riigi huvisid. Järvamaa maakonnaplaneeringu KSH algatas Järva maavanem 26.07.2013 korraldusega nr 396. Maakonnaplaneering on koostatud haldusreformi eelse Järva maakonna territooriumi kohta ning selle ajaline perspektiiv on sarnaselt üleriigilisele planeeringule 2030+.

Maakonnaplaneeringute koostamist koordineeris Rahandusministeeriumi planeeringute osakond, kelle tellimusel koostati maakonnaplaneeringu ülesannete täitmiseks erinevaid juhendeid. Järvamaa maakonnaplaneeringu koostamist ja KSH läbiviimist korraldas Järva Maavalitsus. Maakonnaplaneeringu koostamise konsultant ning KSH läbiviija oli Skepast&Puhkim OÜ.

Järvamaa maakonnaplaneeringu koostamise eesmärgiks oli maakonna ruumilise arengu kujundamine vastavalt üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+" koostamise ajal kokku lepitud visioonile ja arengusuundadele ning suunata planeerimistegevust ka kohalikul tasandil. Tulenevalt kehtivast PlanS § 55 lg 2 on maakonnaplaneering üldplaneeringu koostamise alus.

Järvamaa ruumilise arengu eesmärkideks on toimival keskuste võrgustikul ning maakonnaplaneeringuga määratud linnalise asustuse aladel põhinev ruumistruktuur, jätkusuutliku majanduskeskkonna arengut toetav kvaliteetne tehniline taristu ning maakonna elukvaliteeti tagav loodus- ja kultuurikeskkonna väärtustamine.

Maakonnaplaneeringu koostamise käigus viidi läbi KSH, mille eesmärk on arvestada keskkonnakaalutlusi maakonnaplaneeringu koostamisel ning kehtestamisel. Järvamaa maakonnaplaneeringu koostamisel toimus planeeringulahenduse väljatöötamine ja sellega seotud mõjude hindamine tihedas koostöös. Keskkonnamõju strateegilise hindamise raames tehtud ettepanekuid võeti jooksvalt arvesse. Seega kajastuvad mõjude hindamise käigus tehtud ettepanekud leevendavate meetmete osas maakonnaplaneeringu lahenduses maakonnaplaneeringuga seatavate tingimustena, suunistena üldplaneeringute koostamiseks ja üldiste soovitustena. Keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemusel selgus, et Järvamaa maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi, millega võiks kaasneda oluline negatiivne mõju sotsiaal-majanduslikule või kultuurilisele keskkonnale, samuti puudub oluline negatiivne mõju looduskeskkonnale.

Järvamaa maakonnaplaneering koosneb planeeringu tekstilisest osast ning viiest joonisest (Põhijoonis; Elukeskkondlikud väärtused; Majanduskeskkondlikud väärtused; Transport ja teed; Tehniline taristu), mis täiendavad üksteist ja moodustavad ühtse terviku. Nimetatud maakonnaplaneeringu juurde kuuluvad ka viis lisamaterjali.

 

Maakonnaplaneeringu materjalid:

Seletuskiri

Joonis 1. "Põhijoonis" (pdf)  vektorandmed SIIN

Joonis 2. "Elukeskkondlikud väärtused" (pdf)  vektorandmed SIIN

Joonis 3. "Majandus- ja looduskeskkondlikud väärtused" (pdf)  vektorandmed SIIN

Joonis 4. "Transport ja teed" (pdf)  vektorandmed SIIN

Joonis 5. "Tehniline taristu" (pdf)  vektorandmed SIIN

 

Maakonnaplaneeringu lisad:

Lisa 1  Maakonna sotsiaalmajandusliku ja ruumilise arengu analüüsi aruanne

            Lisa 1 Järvamaal elavate ja töötavate inimeste tööränne elu- ja töökoha kantide järgi

            Lisa 2 Järva maakonnas elavate ja töötavate inimeste töörände arvutustabel

            Lisa 3 Teenuste kättesaadavus

            Lisa 4 Jalg- ja jalgrattateed

            Lisa 5 Ettepanek maardlate kategooriateks jagamiseks

Lisa 2  Järvamaa väärtuslikud maastikud, ilusa vaatega teelõigud ning vaatetornid ja  vaatekohad

Lisa 3 Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

           Lisa 1 Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm

           Lisa 2 Ülevaade väärtuslike maastike aladel paiknevatest maavara varudest ja kaitsealadest

           Lisa 3 Avalikustamise materjalid

           Keskkonnaameti otsus keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande heakskiitmise kohta

Lisa 4  Järvamaa maakonnaplaneeringu tegevuskava  2018 uuendatud tegevuskava

 

Uuringud ja analüüsid:

Asustuse arengu suunamise ülesande lahendamise võimalused maakonnaplaneeringus (2014)

Rohelise võrgustiku metoodika "Roheline võrgustik" (2002)