Maavalitsuste ülesannete uued täitjad alates 01.01.2018

    Rahandusministeeriumi valitsemisalas asuvate maavalitsuste tegevus lõpetatakse alates 2018. aasta 1. jaanuarist. Maavalitsuste funktsioonid ja tegevused võtavad üle riigiasutused- ja kohalikud omavalitsused.

Vastavalt Riigikogus vastu võetud seadusemuudatustele lõpetavad kõik maavalitsused alates 1. jaanuarist 2018 tegevuse ja nende senised ülesanded antakse üle teistele, selleks määratud riigiasutustele või kohalikele omavalitsustele. Alljärgnevalt ülevaade koos vajalike kontaktidega, kes millist maavalitsuste senist ülesannet edaspidi täitma hakkab.

 

1.  Rahvastikutoimingud

1.1.   maakonnakeskuse omavalitsused:

sünni registreerimine; surma registreerimine; abielu sõlmimine; abielu lahutamine; soo muutmise andmete registreerimine; isikukoodi andmine andmekogusse kandmiseks; isikukoodi andmine Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi kodanikule elukoha esmakordsel registreerimisel Eestis; elukoha registreerimine; hilisema isaduse omaksvõtu registreerimine; rahvastikuregistri väljavõtte ja perekonnaseisutõendi väljastamine (sh abieluvõime tõend); andmete sisestamine rahvastikuregistrisse Eesti ja välisriigi perekonnaseisudokumendilt, kohtuotsuselt ja rahvusvahelise kaitse andmise otsuselt; andmete väljastamine rahvastikuregistrist õigustatud huvi korral; rahvastikuregistri andmete parandamine ja muutmine.

 

Täitjad: Tallinna Perekonnaseisuamet, Hiiumaa Vallavalitsus, Jõhvi Vallavalitsus, Narva Linnavalitsus, Jõgeva Vallavalitsus, Paide Linnavalitsus, Haapsalu Linnavalitsus, Rakvere Linnavalitsus, Põlva Vallavalitsus, Pärnu Linnavalitsus, Rapla Vallavalitsus, Saaremaa Vallavalitsus, Tartu Linnavalitsus, Valga Vallavalitsus, Viljandi Linnavalitsus, Võru Linnavalitsus. Rahvastikutoimingute ülesanded ülejäänud kohalikes omavalitsustes ei muutu, nad registreerivad endiselt surmi, sünde, elukohti ning väljastavad rahvastikuregistri väljavõtteid.

Nime muutmist saab teostada neljas asukohas : Tartu Linnavalitsuses, Tallinna Perekonnaseisuametis, Pärnu Linnavalitsuses ja Jõhvi Vallavalitsuses

 

1.2. Siseministeerium:

Rahvastikuregistri kvaliteeditööde korraldamine, haldusjärelevalve, kannete kogumine ja arhiveerimine, registripõhise rahvaloenduse raames toimuv andmesisestus, perekonnaseisuametnike koolituse ja eksami läbiviimine ning perekonnaseisuametniku õiguse andmine. 

Siseministeeriumi kontaktid: 612 5008, info@siseministeerium.ee

 

2.  Maa järelmaksunõuete haldamine, sh   

-          lapse sünniga seotud soodustuste määramine;

-          loa andmine hüpoteegiga koormatud kinnistutel raie teostamiseks;

-          loa andmine kinnistu jagamiseks;

-          hüpoteegi kustutamised, loovutamised ja vähendamised.

 Riigi Tugiteenuste Keskus,  kontakt: Tarvo Nurgamaa, 663 1859, tarvo.nurgamaa@rtk.ee

 

3.  Maareformi ja maatoimingud

-          Maa erastamisega seotud toimingud

-          Maa munitsipaalomandisse andmisega seotud toimingud

-          Maa riigi omandisse jätmisega seotud toimingud

-          Riigimaa kasutusvaldusesse andmisega ja riigimaale kasutusvalduse seadmisega          seotud toimingud

-          Kasutusvaldusesse antud maa omandamisega seotud toimingud

-          Reformimata riigimaa ajutise valitsemisega seotud toimingud

-          Riigimaale hoonestusõiguse seadmisega seotud toimingud

 

Maa-amet, kontaktid: Maire Salu, maareformi osakonna juhataja,  6750877,  maire.salu@maaamet.ee; Tiina Vooro, riigimaa haldamise osakonna juhataja, 665 0762, tiina.vooro@maaamet.ee; Mai Lind, maatoimingute osakonna juhataja, 665 0771, mai.lind@maaamet.ee .

 

4. Maakonna bussitranspordi korraldus

Harjumaal, Läänemaal, Lääne-Virumaal ja Raplamaal – MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus; Hiiumaal – Hiiumaa Vallavalitsus; Ida-Virumaal – MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskus; Jõgevamaal – MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus; Järvamaal - MTÜ Järvamaa Ühistranspordikeskus; Põlvamaa ja Võrumaal – MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus; Pärnumaal - MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus; Saaremaal – Saaremaa Vallavalitsus; Tartumaal – MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskus; Valgamaal - MTÜ Valgamaa Ühistranspordikeskus; Viljandimaal - MTÜ Viljandimaa Ühistranspordikeskus.

 

5.  Maakonna bussitranspordi järelevalve ja piletikontroll – Maanteeamet

kontakt: Ahto Pahk, ühistranspordiosakonna järelevalvetalitus, 51990917, ahto.pahk@mnt.ee

 

6. Siseriiklik laeva- ja lennuliinide korraldus – Maanteeamet

kontakt: Mika Männik, ühistranspordiosakonna juhtivekspert, 6361119, mika.mannik@mnt.ee

 

7. Sotsiaalvaldkonna ülesanded:

-          sotsiaalvaldkonna riiklike tegevuslubade väljastamine, riikliku- ja haldusjärelevalve tegemine ning statistiliste andmete kogumine – Sotsiaalkindlustusamet, 612 1360, info@sotsiaalkindlustusamet.ee

-          Asendus- ja järelhooldusteenuse (varasem asenduskoduteenus) rahastamine ja teenuse lepingute sõlmimine – linna- ja vallavalitsused, toeks Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakond

-          Alaealiste õigusrikkujatega seotud tegevused – linna- ja vallavalitsused, toeks Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakond

 

8. Haridusvaldkonna ülesanded:

-  Õppeasutuste järelevalve – Haridus- ja Teadusministeerium, 735 0222, hm@hm.ee

-  Nõustamiskomisjoni töö korraldamine – SA Innove, 735 0500innove@innove.ee

-  Õpilase riiklikult toetatavale õpilaskodu kohale vastuvõtmise taotlused – Haridus- ja Teadusministeerium, 735 0222, hm@hm.ee

-   Lõpudokumentide plankide ja medalite haldamine – SA Innove, kontakt: Maarja-Liisa Kütt, asjaajamise üksuse arhivaar, telefon 735 0525, maarja-liisa.kytt@innove.ee

-  Rahvusvaheliste haridusuuringute, nt PISA ja IELS (rahvusvaheline alushariduse uuring), riiklike tasemetööde ja eksamite ettevalmistamise ja läbiviimisega seotud tegevused – SA Innove, kontaktid: Aimi Püüa, Aimi.Pyya@innove.ee; 7350620 (rahvusvahelised haridusuuringud); Rain Sannik, Rain.Sannik@innove.ee; 735 0560 (tasemetööd ja eksamid).

-  Maakonna haridusüritused – kohalike omavalitsuste maakondlikud liidud koostöölepingute alusel HTMiga

 

9.  Maakonna arengu kavandamise ülesanded, sh maakonna arengustrateegia koostamine, turvalisuse nõukogude koordineerimine, terviseedenduse ülesanded ja maakonna kultuurikorraldus

Harjumaa - MTÜ Harjumaa Omavalitsuste Liit;  Hiiumaa - SA Hiiumaa Arenduskeskus (arengu kavandamise ülesanded) ja Hiiumaa vald (turvalisuse, rahvatervise ja kultuurivaldkonna ülesanded); Ida-Virumaa – MTÜ Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit; Jõgevamaa - SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus; Järvamaa - MTÜ Järvamaa Omavalitsuste Liit; Läänemaa- SA Lääne-Eesti Arenduskeskus; Lääne-Virumaa - MTÜ Lääne-Viru Omavalitsuste Liit; Põlvamaa - MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liit; Pärnumaa – MTÜ Pärnumaa Omavalitsuste Liit; Raplamaa - MTÜ Raplamaa Omavalitsuste Liit; Saaremaa – Saaremaa vald; Tartumaa - MTÜ Tartumaa Omavalitsuste Liit; Valgamaa - MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit; Viljandimaa - MTÜ Viljandimaa Omavalitsuste Liit; Võrumaa - SA Võrumaa Arenduskeskus;

 

10. Siseriiklike regionaalarengu programmide korraldamine:

-  Regionaalsete investeeringutoetuste programm – taotlused esitatakse EAS-ile (Terje Kuus, 627 9529, terje.kuus@eas.ee), maakonna projektide prioriteetsust hindavad maakondlikud arendusorganisatsioonid

-  Kohaliku omaalgatuse programm - maakondlikud arendusorganisatsioonid (MTÜ Harjumaa Omavalitsuste Liit, SA Hiiumaa Arenduskeskus, MTÜ Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit; SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus, MTÜ Järvamaa Omavalitsuste Liit, SA Lääne-Eesti Arenduskeskus, MTÜ Lääne-Viru Omavalitsuste Liit, MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liit, MTÜ Pärnumaa Omavalitsuste Liit; MTÜ Raplamaa Omavalitsuste Liit, Saaremaa vald; MTÜ Tartumaa Omavalitsuste Liit, MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit, MTÜ Viljandimaa Omavalitsuste Liit, SA Võrumaa Arenduskeskus)

-  Hajaasustuse programm – linna- ja vallavalitsused

- Venemaa Föderatsiooni viisa menetlemise tasu kompenseerimise toetusskeem – MTÜ Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, SA Võrumaa Arenduskeskus

 

11. Kohaliku omavalitsuse üksuse haldusaktide järelevalve

Justiitsministeerium, Iivika Sale, iivika.sale@just.ee

 

12. Maakonnaplaneeringu ja maakonna teemaplaneeringute koostamine, järelevalve üld- ja detailplaneeringute üle

Rahandusministeerium, Väino Tõemets, regionaalhalduse osakonna juhataja, 611 3075, Vaino.Toemets@fin.ee

 

13.  Kohalike omavalitsuste nõustamine, haldus- ja asustusüksuse piiride muutmise korraldamine

Rahandusministeerium, Väino Tõemets, regionaalhalduse osakonna juhataja, 611 3075, Vaino.Toemets@fin.ee

 

14.  Järelevalve tegemine kohalike omavalitsuste üle vara tagastamise ja kompenseerimise valdkonnas

Rahandusministeerium, Väino Tõemets, regionaalhalduse osakonna juhataja, 611 3075, Vaino.Toemets@fin.ee

 

15. Noorsootöö ülesanded – Eesti Noorsootöö Keskus

Edgar Schlümmer, 735 0399 edgar.schlummer@entk.ee

 

16. Maakonnaraamatukogude järelevalve - Kultuuriministeerium

Kristiin Meos, raamatukogude peaspetsialist, 6 282 244, kristiin.meos@kul.ee

 

17. Valimiste korraldamine – Riigi valimisteenistus

Priit Vinkel, valimisteenistuse juht, 631 6548, Priit.Vinkel@valimised.ee
Linna- ja vallasekretäride ülesandeks on valimiste korraldamine valla ja linna tasemel, sh jaoskonnakomisjonide töö korraldamine Euroopa Parlamendi, kohaliku omavalitsuse volikogu ja Riigikogu valimistel.

 

18. Liikmeõiguste teostamine maaparandusühistutes

üldjuhul Keskkonnaministeerium, Eike Pärnamägi,  üldosakonna jurist, 626 0706, eike.parnamagi@envir.ee ;  Maa-amet, Tiina Vooro, riigimaa haldamise osakonna juhataja,  665 0762 ,  tiina.vooro@maaamet.ee

 

19. Karantiini kehtestamine ning lõpetamine ning taudipunkti ümber ohustatud ja järelevalvetsooni kehtestamine

Veterinaar- ja Toiduamet, 6051710, vet@vet.agri.ee

 

20. Põllumajandus- ja metsamaad sisaldava kinnisasja omandamine kolmanda riigi isiku poolt:

linna- ja vallavalitsused

 

21. Saarevahi töö:

linna- ja vallavalitsused

Lisainfo:

Rahandusministeerium, Mart Uusjärv, 611 3081, mart.uusjarv@fin.ee