Ida-Viru maakonnaplaneering 2030+

 

Ida-Viru maavanem kehtestas 28.12.2016 korraldusega nr 1-1/2016/278 (mida on täiendatud 08.02.2017 korraldusega nr 1-1/2017/25) Ida-Viru maakonnaplaneeringu.

Maakonnaplaneeringu koostamise eesmärgiks on kujundada strateegiliselt läbimõeldud, maakonna ja riigi huve tasakaalustatult ja ettevaatavalt arvestavad ruumilise arengu põhisuunad ning anda suunised üldplaneeringute koostamiseks; koordineerida vastavalt valla ja linna üldplaneeringuid; anda signaal investoritele ja arendajatele maakonna soovitud arengusuundade kohta.

Maakonnaplaneeringu koostamisel on arvesse võetud riigi ja kohaliku omavalitsuse ruumilise arengu vajadused, lähtuvalt majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalistest suundumustest ja vajadustest.

Maakonnaplaneeringu elluviimisega kaasnevaid olulisi keskkonnamõjusid, võimalikke alternatiivseid lahendusi ning kavandatud negatiivsete mõjude leevendamise meetmed on hinnatud keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) käigus.

 

Maakonnaplaneeringu materjalid:

Seletuskiri

Joonis "Asustuse suunamine" (pdf)  vektorandmed SIIN

Joonis "Tehnilised võrgustikud" (pdf)  vektorandmed SIIN

Joonis "Ruumilised väärtused" (pdf)  vektorandmed SIIN

Joonehitiste skeemid: elektriliin v2kanalisatsioonitrasssoojatrass (pdf)  vektorandmed SIINEelistatud on pakitud faile avada WinZIPist erineva programmiga.

 

Maakonnaplaneeringu lisad:

Lisa 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Lisa 2. Ida-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneering „E20 Jõhvi-Narva teelõigu trassikoridori täpsustamine ja Narva ümbersõidu trassikoridori määramine" 

Lisa 3. Ida-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneering "Ida-Virumaa põlevkivikaevandamisalade piirkonna ruumiline planeering"

             Seletuskiri 

             Joonis "Põlevkivi kaevandamine Ida-Viru maakonnas"

Lisa 4. Ida-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneering "Ida-Virumaa tehniline infrastruktuur"

             Seletuskiri

             Joonis "Koondkaart"

             Joonis "Planeeritud objektid"

             Joonis "Planeeritud objektid maardlatega"

             Joonis "Planeeritud objektid loodus- ja muinsuskaitsega"

             Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

             Magistritöö "Joonobjektide trassi asukohavaliku modelleerimine vähima takistusega raja meetodil Ida-Virumaa veekanali näitel"

Lisa 5. Ida-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneering "Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused"

              Seletuskiri

              Joonis "Koondkaart"

              Joonis "Roheline võrgustik"

              Joonis "Väärtuslikud maastikud"

Lisa 6. TÜ Mäeinstituudi eksperthinnang "Ida-Virumaa põlevkivi kaevandamisalade ruumilise planeeringu hinnang"

Lisa 7. Maakonnaplaneeringu elluviimise tegevuskava

 

Uuringud ja analüüsid:

Rohelise võrgustiku metoodika "Roheline võrgustik" (2002)