Hiiu maakonnaplaneering 2030+

 

Riigihalduse minister Jaak Aab kehtestas 20.03.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/65 Hiiu maakonnaplaneering 2030+. 

Maakonnaplaneering algatati 18.07.2013, kui Vabariigi Valitsus tegi korraldusega nr 337 maavanematele ülesandeks korraldada maakonnaplaneeringu koostamine kogu maakonna territooriumil koos keskkonnamõju strateegilise hindamisega. Hiiu maavanem algatas keskkonnamõju strateegilise hindamise 9.08.2013. Maakonnaplaneeringut koostasid Artes Terrae OÜ planeerijad ja Hiiu Maavalitsus, keskkonna strateegilist hindamist viisid läbi Skepast&Puhkim OÜ keskkonnaeksperdid.  Maakonnaplaneeringu koostamist korraldas Hiiu Maavalitsus.

Hiiu maakonnaplaneering hõlmab Hiiu maakonna territooriumi ning on koostatud ajaperspektiiviga 2030+. Maakonnaplaneeringu koostamise eesmärgiks oli Hiiu maakonna ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine, kohaliku omavalitsuse üleste huvide väljendamine ning riiklike ja kohalike vajaduste ja huvide tasakaalustamine. Maakonnaplaneering on aluseks üldplaneeringute koostamisele.

Maakonnaplaneeringus on sõnastatud Hiiumaa arenguvisioon aastani 2030+: Hiiumaa on  loodust hoidva ja väärtustava elujõulise uuendusmeelse kogukonnaga saar Läänemeres, kus on atraktiivne elamis-, ettevõtlus- ja külastuskeskkond.

Visioonist lähtuvalt on seatud Hiiumaa ruumilise arengu eesmärgid:

  • Hiiumaa kultuuri- ja loodusväärtused on hoitud ja teadvustatud  ning loodusressursid keskkonnasäästlikult majandatud. Oluliseks arengueelduseks on Hiiumaa puhas ja mitmekesine loodus turismi- ja elukeskkonnana, kohaliku atraktiivse asulamaastiku, hoonestuse ja kultuurmaastiku säilitamine, puhkealade ja sadamavõrgustiku arendamine, põllumajandusmaade, maavarade ja kalaressursi säästlik majandamine.
  • Hiiumaa on logistiliselt sidus ja maailmaga aktiivselt suhtlev maakond. Eesmärgi täitmisel on olulised Hiiumaa siseste liikumisvõimaluste parendamine, sh ühistranspordi arendamine, teede tolmuvabaks muutmine, kergliikluse arendamine, samuti ühenduste parendamine mandri ja  saarte vahel, sh sadamate ja Kärdla lennujaama arendamine. Hiiumaa sisene sidusus on elu- ja töökohtade kokkusobitamise, inimeste tihedama suhtluse, kohaliku majanduse elavdamise, laialdasemate vaba aja veetmise ja õppimise võimaluste eelduseks.
  • Hiiumaa majandus on uuenduslik, jätkusuutlik ja mitmekesine.  Eesmärgi täitmiseks on oluline ettevõtluse ja tootmise, sadamate ning energeetika-valdkonna arendamine.

19.12.2017 andis riigihalduse minister Hiiu maakonnaplaneeringule heakskiidu ja tegi ettepaneku maakonnaplaneeringu kehtestamiseks. Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusest tulenevalt menetles peale maavalitsuste tegevuse lõpetamist alates 01.01.2018 maakonnaplaneeringu lõpuni Rahandusministeerium ja selle kehtestamise otsustas riigihalduse minister.

Hiiu maakonnaplaneeringu kehtestamisega kaotavad kehtivuse 2001.a kehtestatud maakonnaplaneering samuti teemaplaneeringud „Asustust ja maakaasutust suunavad keskkonnatingimused", „Sotsiaalne infrastruktuur" ja „Tuuleenergeetika". 2015.a kehtestatud teemaplaneeringu "Tuuleenergeetika" planeeringulahendus on kantud maakonnaplaneeringusse (planeeringu lisa nr 6). Kehtima jääb Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneering, mis on kehtestatud 2016. a.

Maakonnaplaneeringuga on võimalik tutvuda Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Hiiu talituses aadressil ja https://maakonnaplaneering.ee/hiiumaaplaneering.

 

Maakonnaplaneeringu materjalid:

Seletuskiri

Joonis "Põhijoonis" (pdf)  vektorandmed SIIN

 

Maakonnaplaneeringu lisad:

Lisa 1. Hiiu maakonnaplaneeringu tegevuskava

Lisa 2. Hiiumaa ühistranspordi mudeli väljatöötamine

Lisa 3. Hiiumaa väärtuslike maastike register

Lisa 4. Hiiu maakonnaplaneeringu ruumiline analüüs

Lisa 5. Hiiu maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Lisa 5.1. Hiiu maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm koos lisadega

Lisa 5.2. Hiiu maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikustamise materjalid

Lisa 6. Hiiu maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Tuuleenergeetika"

Seletuskiri

Lisa 6.1. Joonis 1 "Planeeringukaart"

Lisa 6.2. Joonis 2 "Tsoneeringukaart"

Lisa 6.3. Joonis 3 "Hiiumaa sobivusanalüüs" (ametkondlikuks kasutamiseks)

Lisa 6.4. Olemasoleva olukorra analüüs, planeeringulahenduse kujunemine, keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Lisa 6.4.1. Ülevaade planeeringu avaliku väljapaneku ja arutelu tulemustest

Analüüs linnustiku osas

Nahkhiirte elu- ja koondumispaikade analüüs seoses tuuleenergeetika teemaplaneeringuga Saare, Hiiu, Lääne ja Pärnu maakonnas

Analüüs rohevõrgustiku osas teemaplaneeringuga kavandatavate objektidega kaasnevatest võimalikest mõjudest ja neid leevendavatest meetmetest

Kohalik hüvang tuuleparkide rajamisel

Lisa 7. Hiiu maakonnaplaneeringu lähteseisukohad

 

Kristi Ugam 11.03.2009 kiri

 

Uuringud ja analüüsid:

Rohelise võrgustiku metoodika "Roheline võrgustik" (2002)