Ida-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Uus-Kiviõli kaevanduse logistikataristu asukohavaliku kavandamine"

 

Ida-Viru maavanema 19.06.2015 korraldusega nr 1-1/2015/150 algatati Ida-Viru maakonnaplaneeringu täpsustamiseks ja täiendamiseks teemaplaneeringu "Uus-Kiviõli kaevanduse logistikataristu asukohavaliku kavandamine" koostamine. Sama korraldusega algatati kavandatava trassikoridori keskkonnamõjude tuvastamiseks keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) protsess.

Teemaplaneeringu eesmärgiks on põlevkivi transpordiks vajaliku logistikataristu planeerimine Uus-Kiviõli kaevandusest Auvere tööstusalale, mille üheks variandiks on 12-17,5 km pikkuse raudtee või lintkonveieri trassikoridori kavandamine Aidu-Liivalt Ereda ülesõiduni või endise Viru kaevanduseni ning vajadusel raudtee(laadimis)jaama asukoha leidmine Ereda küla territooriumil.

 

Menetlusdokumendid:

Teemaplaneeringu koostamise algatamise ettepanek

Algatamise teade ajalehes Põhjarannik

Algatamise teade Ametlikes Teadaannetes

Algatamise teade planeeringu koostamise osapooltele (25.06.2015 kiri)

Algatamise teade planeeringu koostamise osapooltele (20.07.2015 kiri)

Pressiteade