Lääne-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused"

 

Teemaplaneeringu koostamine algatati Vabariigi Valitsuse 08.07.1999 korraldustega nr 763-k, milles kaheks olulisemaks teemaks nimetati "Roheline võrgustik" ja "Väärtuslikud maastikud".

Teemaplaneeringu üheks olulisemaks eesmärgiks on loodus- ja keskkonnakaitseliselt põhjendatuma ruumistruktuuri tagamine. Tuginedes erinevate infrastruktuuride paiknemise ja vajaduste analüüsile, seatakse väärtuslike maastike ja rohelise võrgustiku kooskäsitluse kaudu kehtivat maakonnaplaneeringut täpsustavad maakasutus- ja ehitustingimused, mis peaksid tagama säästva arengu maakonnas.

Teemaplaneering kehtestati Lääne-Viru maavanema 18.06.2006 korraldusega nr 114.

 

Teemaplaneeringu materjalid:

Seletuskiri

Lääne-Virumaa väärtuslike maastike register

Joonis "Koondkaart"

Malla-Iila-Kutsala-Padaoru väärtusliku maastiku hoolduskava