Lääne-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur"

 

Teemaplaneering on koostatud üleriigilise planeeringuga „Eesti 2010" seatud eesmärkide elluviimiseks, tagamaks Lääne-Viru maakonna elanike põhivajaduste rahuldamise igapäevaste sotsiaalteenuste kättesaadavuse näol.

Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur" algatas Vabariigi Valitsus 31.01.2005 korraldusega nr 48.

Teemaplaneeringu eesmärgiks on analüüsida igapäevaste teenuste kättesaadavust paikkonnas ning kavandatakse meetmed nende edasise kättesaadavuse tagamiseks.

Teemaplaneering on kehtestatud Lääne-Viru maavanema 14.09.2009 korraldusega nr 151.

 

Teemaplaneeringu materjalid:

Seletuskiri

Joonis "Olemasolevad teenused Lääne-Virumaa kantides"

Joonis "Koondkaart"

 

Tegevuskava materjalid:

Lääne-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2009-2015" probleemsete teenuste kättesaadavuse parandamise tegevuskava

Sotsiaalministeeriumi seisukohad

Põllumajandusministeeriumi seisukohad

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi seisukohad

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad

Siseministeeriumi seisukohad