Lääne-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Lääne-Viru maakonna jalg- ja jalgrattateed"

 

Lääne-Viru maavanema 12. septembri 2013 korraldusega nr 1-1/2013/593 algatati Lääne-Viru maakonnaplaneeringut 2010+ täpsustava teemaplaneeringu "Lääne-Viru maakonna jalg- ja jalgrattateed" koostamine. Teemaplaneering koostatati koostöös Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu ja SA Lääne-Viru Arenduskeskusega. Teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud.

Lääne-Viru maakonnaplaneeringut täpsustav teemaplaneering „Lääne-Viru maakonna jalg- ja jalgrattateed" koostati kogu Lääne-Viru maakonna territooriumi kohta ning selle koostamise eesmärgiks on toimiva jalg- ja jalgrattateede võrgustiku kavandamine oluliste keskuste ja nende tagamaade sidumiseks maakonnas, et seeläbi parandada teenuste kättesaadavust kohalikele elanikele ja tagada liiklusohutus ning tõsta tervisliku ja keskkonnasäästliku transpordiliigi osatähtsust igapäevases liiklemises.

Lisaks on teemaplaneeringuga määratud maakonna matkamarsruutide paiknemine arvestades maakonna kultuuri-ja loodusväärtustega, et toetada turismivaldkonna arengut.

Teemaplaneeringuga ei määrata täpset asukohta maastikul vaid näidatakse ära põhilised suunad keskuste ja nende tagamaade ühendamiseks jalg- ja jalgrattateedega. Planeeringus on sõiduteest eraldiseisvad jalg- ja jalgrattateed jagatud välja ehitamise seisukohast kolme eelistusklassi ning teede välja ehitamist tuleb alustada I eelistusklassi teedest tagades kõigis omavalitsustes vastava klassi teede välja ehitamise.

Lääne-Viru maavanema 02.07.2015 korraldusega nr 1-1/15-668 kehtestati Lääne-Viru maakonnaplaneeringut 2010+ täpsustav teemaplaneering „Lääne-Viru maakonna jalg- ja jalgrattateed".

 

Teemaplaneeringu materjalid:

Seletuskiri

Joonis "Põhijoonis"

 

Uuringu materjalid:

Uuring on koostatud Lääne-Viru maakonnaplaneeringut täpsustava jalg- ja jalgrattateede teemaplaneeringu ruumilise arengu põhimõtete ja eesmärkide väljatöötamise aluseks.
 

Uuringu seletuskiri

Joonis 1 "Uuringu koondjoonis"

Joonis 2 "Hinnanguline liiklussagedus võrdluses sotsiaalse infrastruktuuri teemaplaneeringuga"

Joonis 3 "Jalgratturite arv lähtudes maanteede liiklussagedusest"

 

Algatamise korraldus

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldus

Teemaplaneeringu lähteseisukohad