Lääne-Viru maakonnaplaneering "Lääne-Viru maakonna rannikuala"

 

Lääne-Viru maavanema 14.12.2011 korraldusega nr 258 kehtestati Lääne-Viru maakonnaplaneering "Lääne-Viru maakonna rannikuala".

Maakonnaplaneeringu koostamise eesmärgiks on Lääne-Viru maakonna rannikuäärse piirkonna arengu põhisuundade ja tingimuste määramine järgnevaks 10 aastaks, olulisemate infrastruktuuri objektide asukoha määramine ning maa- ja veealade üldiste kasutustingimuste määramine.

Maakonnaplaneering annab üldised suunised omavalitsuste üldplaneeringute  ja detailplaneeringute koostamiseks ning loob võimaluse maakondlike arengukavade või strateegiate paremaks seostamiseks.

 

Maakonnaplaneeringu materjalid:

Seletuskiri

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

 

Analüüsiskeemid:

Joonis I-1 Asukohaskeem reljeefikaardil

Joonis I-2 Aluspõhja avamusalad aluspõhja reljeefil

Joonis I-3 Pinnakate

Joonis I-4 Põllumaa ja maaparandus

Joonis I-5 Väärtuslikud maastikud

Joonis I-6  Rohevõrgustik

 

Planeeringulahendus:

Joonis II-1 Maakonnaplaneeringu põhijoonis

Joonis II-2 Detailalad

Joonis II-3 Eisma küla detailplaneeringu koostamise kohustusega ala

Joonis II-4 Tuuleenergia tootmiseks sobiv ala

Joonis II-5 Puhkekeskused

 

Lääne-Viru maakonnaplaneeringu "Lääne-Viru maakonna rannikuala" asustuse arengualade tegevusplaanide koostamine