Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 12,0-44,0"

 

Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering "Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 12,0-44,0" on kehtestatud Harju maavanema 14.11.2014 korraldusega nr 1-1/2133-k.

 

Teemaplaneeringu materjalid:

Seletuskiri

Joonis "Planeerimisettepanek" (pdf) 

Joonis "Kernu vald" (pdf)

Joonis "Saue vald" (pdf)

Joonis "Saku vald" (pdf)

Joonis "Saue linn" (pdf)

Joonis "Tallinna linn" (pdf)

Jooniste vektorandmed SIIN

 

Teemaplaneeringu lisad:

Lisa 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne/tulemuslikkuse analüüs

            Aruande lisa 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm

            Aruande lisa 2. Trassivariantide võrdlemise eesmärk ja põhimõtted

            Aruande lisa 3. Trassivariantide koondskeem

            Aruande lisa 4. Trassivariantide detailsemad joonised

                         1A,2A,3A / 1B,2B,3B1C

                         4A / 4B

                         5A / 5B / 5C / 5D

                         6A / 6B / 6C

                         7A / 7B

            Aruande lisa 5. Trassivariantide detailsem võrdlus

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande heakskiitmine

 

Uuringud ja analüüsid:

Liiklusohutuse uuringud

Liiklusuuringud

Maantee ja sellel olevate rajatiste seisukorra hindamine

Tasuvusarvutused ja finantsanalüüs

 

Korraldused:

Algatamise korraldus

Vastuvõtmise korraldus

Vastuvõtmise korraldus Kernu valla lõigus

Vastuvõtmise korraldus Kernu ümbersõidu kilomeetrite 37-39 osas 

 

Dokumendid:

Kooskõlastuste koondtabel