Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine"

 

Teemaplaneering "Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine" on kehtestatud Harju maavanema 02.08.2016 korraldusega nr 1939-k.

Kavandatav Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliin on osa kogu Eestit katvast 330 kV elektrivõrgust ning on esimene etapp Eesti ja Läti vahelisest uuest 330 kV pingega elektriülekandeliinist. Planeeritav elektriliin on vajalik üleriikliku varustuskindluse suurendamiseks (väiksem elektrikatkestuse oht) ning ülekandekadude vähendamiseks (suureneb ülekande efektiivsus), mis omakorda tagab tarbijatele parema elektriühenduse. Kaugemas tulevikus on uus liin vajalik energiaturu arendamiseks Balti riikide ja Kesk-Euroopa ning Skandinaavia vahel. Harjumaal läbib trassikoridor Harku, Saue, Kernu ja Nissi valdu ning selle pikkus on 57,3 km (Eestis kokku 173,1 km).

Teemaplaneeringuga on määratud 330/110 kV õhuliini trassikoridori asukoht ning reserveeritud selle rajamiseks vajalik maa. Sobivaim trassikoridori asukoht selgitati välja avaliku planeerimisprotsessi ning erinevate teemaplaneeringu osapoolte koostöö ja kaasamise tulemusena. Teemaplaneering on aluseks õhuliini projekteerimisele Harjumaal.

Planeeritud trassikoridor hõlmab 330/110 kV elektriliini toimimiseks ja alajaamadega ühendamiseks tarviliku maa-ala Harku, Saue, Kernu ja Nissi valdade territooriumil. Ette on nähtud võimalused ka teiste olemasolevate 110 kV elektriliinide ümberehituseks Harku-Lihula-Sindi elektriliiniga samasse koridori või elektriliinide tõstmine Harku-Lihula-Sindi elektriliini mastidele. Planeeritavasse trassikoridori on kavandatud elektriliin koos kaitsevööndiga, millele lisandub 20 m laiune puhverala. Puhverala võimaldab projekteerimise faasis elektriliini asukohta täpsustada eelkõige ehitusgeoloogiast ja reljeefist tulenevalt. Õhuliini ja mastide täpsed asukohad määratakse õhuliini ehitusprojektiga. Pärast õhuliini valmimist puhverala vabaneb.

Teemaplaneering koosneb seletuskirjast ja viiest joonisest. Põhijoonisel on nähtav kogu planeeritud trassikoridor Harju maakonnas. Planeeringu lahenduse joonised valdade lõikes on aluseks trassikoridori kandmisele valdade üldplaneeringutesse.

Planeeringu koostamise käigus on läbi viidud keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). KSH aruandes on selgitatud, kirjeldatud ja hinnatud teemaplaneeringu elluviimisega kaasnevaid olulisi mõjusid loodus- ja sotsiaalmajanduslikule keskkonnale, võimalikke alternatiivseid lahendusi ning kavandatud negatiivsete mõjude leevendamise meetmed.

 

Teemaplaneeringu materjalid:

Seletuskiri

Joonis 1. "Põhijoonis" (pdf)

Joonis 2. "Planeeringulahendus Saue vallas" (pdf)

Joonis 3. "Planeeringulahendus Harku vallas" (pdf)

Joonis 4. "Planeeringulahendus Kernu vallas" (pdf)

Joonis 5. "Planeeringulahendus Nissi vallas" (pdf)

Jooniste vektorandmed SIINEelistatud on pakitud faile avada WinZIPist erineva programmiga.

 

Teemaplaneeringu lisad:

Lisa 1 Eksperthinnang trassile jäävate õhuliinide seisukorrale

Lisa 2 Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV õhuliin versus kaabelliin

Lisa 3 Alternatiivsete trassikoridoride võrdlustabelid

Lisa 4 Elektriliini alternatiivide ehituskulude analüüs

Lisa 5.1 Maanteega paralleelselt ja lõikuvalt kavandatavad kõrgepingeliinid kitsastes oludes

Lisa 5.2 Kitsaste olude joonised

 

Keskkonnamõju strateegiline hindamine:

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Aruande lisa 1 Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm

Aruande lisa 2 Märgistamist vajavad liini lõigud Harju-, Lääne- ja Pärnumaal

Aruande lisa 3 Müra mõõtmise aruanne

Aruande lisa 4 Avalikustamise materjalid

Aruande lisa 5 Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV kõrgepinge õhuliini linnustiku seirekava ja märgistamisvajaduse hindamine