Harjumaa

 

Arengustrateegia kehtib kuni kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 374 lõikes 1 nimetatud uue arengustrateegia vastu võtmiseni asjaomaste valla- ja linnavolikogude poolt 2019. aasta alguses.

 

Harju maakonna arengustrateegia 2025

Lisa 1 - Harju maakonna kohalike omavalitsuste investeerimisvajaduste loetelu aastani 2018

Lisa 2 - Harju maakonna sotsiaalmajandusliku olukorra analüüs 2014

Lisa 3 - Harjumaa konkurentsivõime tugevdamise kava valdkondade prioritiseerimise alused 2014-2020